Dødsfall hos ansatt
Dødsfall hos ansatt v. 1.9

Formål

Sikre korrekt og hensiktsmessig oppfølging av dødsfall og alvorlige personskader på ansatte og at etterlatte etter ansatte får riktige utbetalinger til dødsbo.

Ansvar

Den berørte leder.

Aktivitet/beskrivelse

Oppfølging av dødsfall og alvorlige personskader på ansatte 

Ansvarlig

Varsling avhengig av situasjon: Brann 110, politi 112, medisinsk nødhjelp 113,  Beskriv situasjonen. Oppgi navn, adresse og telefonnummer du ringer fra. De/ den som først blir klar over situasjonen eller finner forulykkede.

Avklare med (eventuelt politiet) hvem som varsler pårørende.

Avdelingsleder varsler institusjonssjef. Institusjonssjef varsler direktør kommmunale sykehjem. Direktør kommunale sykehjem varsler Hr direktør/etatsdirektør.

Nærmeste leder/linjen 

Ved ulykker som berører ansatte og brukere, vurder omfanget og følg lokal beredskapsplan.

Se også informasjon om Krisetelefon (Ikke tilgjengelig)   (defusing og debriefing ved alvorlige og kritiske hendelser)

Nærmeste leder 

Ved dødsfall eller alvorlig personskade som skyldes arbeidsulykke, varsles hurtigst mulig Arbeidstilsynet  på tlf.: 73199700

Alle ansatte

Episoder forårsaket av vold, jfr. regel for oppfølging av Trusler og vold (Ikke tilgjengelig)

Nærmeste lede
Det utarbeides, skrives talepunkter til bruk opp mot pressen. Se Utkast til talepunkter for bruk til pressen dødsfall ansatt (Ikke tilgjengelig)  Dødfall ansatt utkast til informasjonssbrev til øvrige ansatte (Ikke tilgjengelig)  Institusjonssjef

Melding om dødsfall skal uten ugrunnet opphold sendes til UKE lønnstjenester som egen sak i Kompass.  

UKE lønnstjenester vil med bakgrunn i denne meldingen stoppe lønn og igangsette gjeldende prosedyre for føring av sluttoppgjør. Maskinell overføring om dødsfall vil også gå til Oslo Pensjonsforsikring.

Er dødsfallet forårsaket av en ulykkeshendelse, må melding om dødsfall fylles ut. Skjemaet

Se også Arbeidsstøtte fra OPF

Nærmeste leder

Det tas kontakt med nærmeste pårørende for å gi melding om at skifteattest må sendes til arbeidsgiver så fort dette er på plass. Kopi av skifteattest må også inneholde kontonummer som sluttoppgjør skal utbetales til.

Nærmeste leder

Kopi av skifteattest skal scannes og oversendes i den åpne Kompass-saken til UKE lønnstjenester for utbetaling sluttoppgjør. De vil også sende brev med opplysninger og gjeldende regelverk for gruppelivsforsikring med vedlagte aktuelle skjemaer direkte til pårørende i henhold til skifteattesten.

Nærmeste leder

Ha en dialog med pårørende om deres ønsker for hvordan tjenestestedet skal minnes den avdøde (minnestund, lys, blomst, evt bilde av avdøde)
Bestille blomster til minnestund for ansatte/ begravelsen.

Avklare hvem av arbeidskollegene som skal gå i minnestund/ begravelse.

Det gis permisjon med lønn inntil en halv dag med mindre særlige grunner foreligger

Nærmeste leder

 

Hjemmel

AML § 5-2. Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt

Arbeidsstøtte og informasjon fra OPF

Personalhåndboken i Oslo kommune:  Kap 11.2 Melding av skade og dødsfall mv.