Behandling, pleie og omsorg av døende pasienter v. 4.1

Formål

Sikre god ivaretakelse av pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov i livets sluttfase, samt en god ivaretakelse av pårørende.

Omfang/virkeområde

Sykehjemsetaten

Ansvar

Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren er kjent og følges av alle medarbeidere.

Alle medarbeidere i avdelingen har ansvar for å gjennomføre prosedyren i overensstemmelse med pasientens behov.

Aktivitet/beskrivelse

Ved livets sluttfase er det viktig å sikre at pasienter og pårørende føler seg ivaretatt. Vårt mål er at pasienter ikke skal dø alene. Vi må så langt det lar seg gjøre, ut fra gjeldende faglige råd og rutiner sikre at pårørende som ønsker det får være tilstede. Se prosedyren Koronavirus - Besøksregler på langtidshjem og helsehus 

Beskrivelse

Ansvarlig

Kontakt ansvarshavende sykepleier ved endring (forverring) av helsetilstanden hos pasientene

Medarbeidere på vakt

Kontakt lege for tilsyn av pasienten

Sykepleier

Vurder om pasienten er døende

Journalfør pasientens utvikling og tilstand, og hvem som deltok i vurderingen

Lege og sykepleier

 

Kontakt pårørende om pasientens helsetilstand. Gjør avtale om videre kontakt/oppfølging

Lege og sykepleier

Sørg for at lege med sykepleier tilstede har en samtale med pasienten og evt. pårørende om pasientens ønsker og behov for videre behandling. Avklar om det er spesielle hensyn/ritualer avdelingen må være klar over knyttet til religion/livssyn

Avdelingssykepleier

Seponer uhensiktsmessig behandling og pleietiltak, og forordne adekvat lindrende behandling

Et godt hjelpemiddel: behandlingsalgoritmene

Lege

For Covid-19 pasienter skjer endringer raskt, og de vil trenger tilpasset lindring på en annen måte enn i et ordinært palliativt forløp

Lindring av Dyspne' ved livets sluttfase

Lindring av truende kveldning

Lege

Gi lindrende medikamentell smertelindring / behandling etter legens forordning

Sykepleier

Gi ikke-medikamentell lindring / behandling etter pasientens ønske og behov

Sykepleier, fysioterapeut,

medarbeidere på vakt

Systematisk/planmessig vurdering av behandlingen dokumenteres fortløpende  

Ved behov for endring varsles lege umiddelbart

Sykepleier

Der det er nødvendig skal lege vurdere pasienten regelmessig, og vurderingen skal dokumenteres

Lege

Sørg for tiltak for å forebygge smerter og andre ubehag ved å:

- gi god og omsorgsfull personlig stell, inkl. munnstell, jfr prosedyre VAR: Spesielt munnstell (Ikke tilgjengelig)

- tilrettelegge for godt sengeleie for å unngå sengeleiets komplikasjoner

- tilby pasienten mat og drikke etter pasientens ønsker og behov

Sykepleier, hjelpepleier (primærkontakt)

  • Gi tilbud om å formidle kontakt med prest eller en representant fra trossamfunnet pasient tilhører, se Ivaretakelse av åndelig og eksistensiell omsorg (Ikke tilgjengelig)

 

  • Om ønskelig kan "Ord til trøst" brukes, det er en samling av de viktigste tekstene fra 6 ulike tros og livssynsamfunn i Norge. Heftet er utarbeidet av Samarbeidsrådet for Tros og Livssynssamfunn (STL) og Den Norske kirke

Ansvarshavende sykepleier

Tilstreb at den døende ikke er alene  og at det er kjent personale hos pasienten

Ansvarshavende sykepleier

Sørg for ro rundt pasienten og skap trygghet og nærhet til pårørende

Sykepleier, hjelpepleier (primærkontakt)

Legg til rette for at pårørende kan være tilstede hos pasienten i terminalfasen. Gi god informasjon slik at det oppleves trygt for pårørende å være tilstede for sin nærstående

Sykepleier, hjelpepleier (primærkontakt)

Informer pårørende etter at døden har inntruffet, etter tidligere inngått avtale. Følg videre prosedyren Stell av døde

Ansvarshavende sykepleier

Tilby etterlattesamtale Avdelingssykepleier
Dødsfall med mistanke om, eller ved påvist Covid-19 meldes det til etatsoverlege for melding til MSIS Ansvarshavende sykepleier

Behov for veiledning

Ta kontakt med lindrende enheter på Solvang helshus ved behov for veiledning og faglig oppdatering, samt opplæring

Sykepleier/lege

Ved behov for mer spesialisert veiledning, opplæring og faglige råd kontakt sykehusenes palliative team

Sykepleier/lege

Kompetanse

Autorisert sykepleier, autorisert hjelpepleier, omsorgsarbeidere med fagbrev, helsefagarbeidere, lege, ergoterapeut, fysioterapeut, prest må alle inneha nødvendig kompetanse og kunne bidra i det tverrfaglige samarbeidet.

 

 

 

 

Hjemmel

Kvalitetsforskriften, § 3. 12. ledd: ”en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser”.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_2#%C2%A76j

Referanser

Behandlingsalgoritmer fra kompetansesentrete i Bergen

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase 

Sykehjemshåndboka, kapittel om Covid -19

Stell av døde i institusjon (Ikke tilgjengelig)

Behandlingsavklaring knyttet til livsforlengende behandling (Ikke tilgjengelig)

 

Ord til trøst  

Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende: