Følge av pasient/beboer til sykehus/ legevakt/ undersøkelse/mellom institusjoner v. 2.0

Formål

Prosedyren skal sikre at forholdene er tilrettelagt slik at reisen til sykehus/ legevakt/ undersøkelse blir minst mulig belastende for pasienten/beboeren og at vedkommende blir fulgt opp på en forsvarlig og trygg måte.

Omfang/virkeområde

Prosedyren gjelder for medarbeidere i Sykehjemsetaten som arbeider med pasientrelaterte oppgaver.

Ansvar

Institusjonssjef har et overordnet ansvar for implementeringen av prosedyren.

Avdelingssykepleier har ansvar for å følge opp at prosedyren følges i praksis.

Medarbeidere i avdelingen har ansvar for å følge prosedyren, med utgangspunkt i pasientens behov.

 

Aktivitet/beskrivelse

Ansvarlig sykepleier har ansvar for å vurdere hvordan pasienten skal transporteres til sykehus ut fra medisinsk situasjon, og om pasienten er i stand til å tåle transporten. På dagtid når sykehjemslege er tilstede, samarbeider ansvarlig sykepleier med sykehjemslegen om vurdering av transport og informasjonsutveksling med sykehus og legevakt.

Skadelegevakten (tlf. 22 11 72 12) kan konfereres for vurdering om hvor raskt pasienten må komme.

 

 

 

Transport med taxi:

1. Ansvarlig sykepleier tar kontakt med legevakt/ avdeling som skal motta pasienten, og informerer om pasienten som er på vei.

2. Pårørende til pasienten varsles slik at de, hvis situasjonen tillater det og pasienten og pårørende ønsker det, kan følge pasienten i taxi.

3. Hvis pasienten ikke blir fulgt av pårørende skal pasienten følges av personale. Ansvarlig sykepleier vurderer hvem i avdelingen som er best egnet for å sikre en trygg og forsvarlig transport for pasienten. Personale som følger pasienten skal være tilstede til pasienten er godt ivaretatt ved sykehuset/ legevakt.

4. Utskrift av epikrise, sykepleiesammenfatning/rapport, kopi av eventuelle kurver og aktuelle prosedyrer sendes med pasienten. Epikrisen kan ettersendes dersom den ikke er ferdig godkjent ved utreise. Innleggelsesrapport sendes med eLink fra sykehjem når pasient legges inn, se prosedyre. Andre aktuelle prosedyrer ved overføring av pasient til sykehus følges.

Transport i ambulanse:

1. Ansvarlig sykepleier tar kontakt med legevakt/ avdeling og informerer om pasienten som er på vei.

2. Pårørende til pasienten varsles og orienteres om situasjonen slik at de, hvis situasjonen tillater det og pasienten og pårørende ønsker det, kan møte opp ved sykehjemmet og følge pasienten i ambulansen alternativt møte pasienten på sykehuset.

3. Ambulansepersonale har det medisinske ansvaret for pasienten under transporten. Ansvarlig sykepleier skal likevel vurdere om pasienten bør følges ut fra situasjon og pasientens kognitive fungering slik at pasienten sikres faglig forsvarlig tjeneste under transporten. Personale som følger pasienten skal være tilstede sammen med pasienten til pasienten er godt ivaretatt ved sykehuset/ legevakt.

4. Utskrift av epikrise, sykepleiesammenfatning/rapport, kopi av eventuelle kurver og aktuelle prosedyrer sendes med pasienten. Epikrisen kan ettersendes dersom den ikke er ferdig godkjent ved utreise. Innleggelsesrapport sendes med eLink fra sykehjem når pasient legges inn. Aktuelle prosedyrer ved overføring av pasient til sykehus følges.

Smitteverntiltak:

 

 • Dersom det er ønskelig og gjennomførbart kan pårørende ledsage. Pårørende som skal ledsage kan ikke ha en pågående covid-19 infeksjon, være i karantene eller ha andre luftveissymptomer. Dersom pårørende ikke ledersager, må institusjonen stille med en medarbeider som kan ledsage pasient/beboer til og fra undersøkelsen eller fra helsehuset til langtidshjemmet. Prosedyrer/retningslinjer for smittevern som gjelder for den aktuelle klinikken må følges i hvert enkelt tilfelle.
 • Dersom pasient/beboer ikke ledsages må vedkommende:
  • Kunne etterleve smitteverntiltak under transport og undersøkelse/behandling
  • Bør kun reise direkte til og fra undersøkelsen/behandlingen, eller direkte fra helsehuset til langtidshjemmet
 • Smitteverntiltak:
  • Taxi bestilles om mulig i god tid.  Ledsager må være den som evt. åpner bildør, sørger for at pasienten/beboeren får satt seg på plass i bilen og som hjelper til med å ta på sikkerhetsbeltet hvis han/hun ikke kan gjøre dette selv.
  • Pasient/beboer og ledsager skal benytte munnbind under transportetappene. Munnbind besørges av institusjonen
  • Ledsager må utføre håndhygiene og desinfeksjon av sine egne hender, samt bistå pasient/beboer dersom han/hun ikke kan ivareta dette selv. Desinfeksjonsmiddel besørges av institusjonen. Utføres:
   • Før og etter transport
   • Før og etter undersøkelsen/behandlingen

Testing og smittevern før poliklinisk undersøkelse eller elektiv innleggelse

​Det aktuelle sykehus/klinikk kontaktes i forkant av poliklinisk time og elektiv innleggelse for å høre hva langtidshjemmet/helsehuset skal foreta seg når det gjelder evt. testing og prosedyrer/ retningslinjer for smittevern.