Koronavirus - Prøvetakning
Koronavirus - Prøvetakning v. 4.5

 

Formål

Prøvetaking ved mistanke om Koronavirus CoV-2 smitte gjøres etter gjeldende retningslinjer og på en forsvarlig måte.

Riktig utstyr, riktig bruk av utstyr og riktig forsendelsesmåte skal sikre effektivt og pålitelig prøvesvar.

 

Ansvar

Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren følges

 

Omfang/Virkeområde

Det skal generelt være lav terskel for å teste alle medarbeidere.

Pasienter/beboere Prøvetaking av pasienter på helsehus og beboere ved langtidshjem. Se FHI sine anbefalinger om hvem som bør testes. 

Medarbeidere som får øvre luftveissymptomer skal testes og sendes hjem fra jobb uavhengig av vaksinasjonsstatus. Medarbeidere som er definert som nærkontakt, annen kontakt eller har symptomer skal testes. Se FHI sine anbefalinger om hvem som bør testes. Alle medarbeidere som har begynnende symptomer skal melde ifra til avdelingsleder/nærmeste leder for å få planlagt testing snarest mulig, ikke vente til neste vakt.  Se også anbefalning fra FHI om testregime for medarbeidere som defineres som nærkontakt Karantene-FHI

Medarbeider omfatter også studenter, elever, lærlinger, LIS 1-leger, praktikanter mv. Det skal generelt være lav terskel for å teste alle medarbeidere. Se FHI's testkriterier

Studenten/eleven som er ikke vaksinert/delvaksinert skal fremvise dokumentasjon på negativ PCR test ikke eldre enn 48 timer før oppstart av praksisperioden. Hurtigtest kan ikke benyttes. Studenter/elever som har begynnende symptomer, skal holde seg hjemme og melde umiddelbart ifra til avdelingsleder/nærmeste leder for å få planlagt testing snarest mulig (uavhening av vaksinasjonsstatus), ikke vente til neste vakt. Studenter/elever skal også melde fra til utdanningsinstitusjon/skole ved symptomstart.

 Aktivitet/Beskrivelse

Indikasjonsvurdering og prøvetagning skal gjøres av lege.

Sykepleiere som har fått opplæring i prøvetaking kan gjennomføre prosedyren. Prøvetakingen kan gjennomføres av en person, men det anbefales å benytte assistent.

Forberedelse, utstyr og materiell

 • Engangshansker, nitril eller lateks
 • Munnbind type 2.
 • Øyebeskyttelse (visir eller vernebriller)
 • Smittefrakk
 • Rekvisisjon Lab. AHUS eller Rekvisisjon Lab. Ullevål eller Rekvisisjon Lab. Fürst Se mer informasjon lenger ned i prosedyren
 • Etiketter med strekkode/pasientens navn, fødselsnummer og klokkeslett/dato. Alternativt skriv tydelig på glasset og bruk deretter gjennomsiktig tape over (slik at senere spriting ikke fjerner deler av skriften)
 • Prøvetagningspinne (tynn) og riktig transportmedium (prøvebeholder) for virologiske prøver. Laboratoriene har ulikt utstyr de kan analysere på, velg derfor viktig utstyr tilpasset det laboratorium som benyttes (se tabell nedenfor) Obs! svart pensel (Stewart medium) kan ikke benyttes

 

Transportmedium

AHUS

FÜRST

OUS

TMVL virus spesifikt medium

Ja

Nei

(Ja)

UTM virus spesifikt medium

Nei

Nei

Ja

Copan eSwab bakt./virus medium

Unntaksvis

Ja

Unntaksvis

Bruk primært det laboratoriet som dere rutinemessig bruker til andre prøver, og velg det transportmedium som laboratoriet kan analysere - merket med Ja i tabellen nedenfor. Ja i parentes betyr merbelastning på laboratoriet og at det vil ta lengre tid før dere får svar. Bruk helst det samme laboratorium over tid til å analysere ansattes covid-19 prøver. Bytter dere til et annet laboratorium må dere huske å bytte rekvirent kode, og gi beskjed til PASINFO om byttet.

Prøv å bruke bare en pensel per pasient for å begrense bruken av pensler og transportmedier.

Prøvetagning

Utendørs prøvetakning av medarbeidere foretrekkes hvis forholdene tillater det.

Klargjør utstyret og kontroller pasientens eller medarbeiderens identitet. Kontroller at fødselsnummeret på rekvisisjon og etikett stemmer med det pasienten oppgir. Ved behov kontroller opplysningene om pasientens identitet med personell som kjenner pasienten.

Transportmedium (prøvebeholder) må merkes med etikett m/rekvirentnummer, og rekvisisjon må fylles ut med kliniske opplysninger (hvis ansatt; inkludert reiseanamnese). Påfør informasjon om institusjon (rekvirent) og prøvetagningsmateriale/prøvetakingssteder (se under).

Fylle ut rekvisisjon med riktig rekvireringskode: Det er forskjellig rekvirentkode for ansattprøver og pasientprøver.

Prøver av beboere/pasienter MÅ man bruke ordinær rekvirent-kode for at prøvesvaret skal komme til Gerica. Det er ikke mulig å overføre prøveresultat mellom Gerica og PASINFO dersom det gjøres feil.

Prøver av medarbeidere som leveres til OUS

Prøver til OUS-laboratoriene skal ha Rekvisisjonskode for Pasinfo slik at svaret kommer rett inn i Pasinfo. Se vedlegg

Prøver av medarbeidere som levers til Fürst

Prøver til Fürst skal ha Rekvisisjonskode for Pasinfo slik at svaret kommer rett inn i Pasinfo. Se vedlegg

Prøver av medarbeidere som levers til AHUS

Prøver til AHUS skal ha Rekvisisjonskode for Pasinfo slik at svaret kommer rett inn i Pasinfo. Se vedlegg

Ta på beskyttelsesutstyr:

 • Utfør håndhygiene
 • Ta på munnbind
 • Ta på øye- eller ansiktsbeskyttelse
 • Ta på smittefrakk
 • Ta på beskyttelseshansker

Aktuelle prøvesteder: (Med synkende sensitivitet)

 1. Prøve fra Nasofarynks (dyp neseprøve) og svelg
 2. Prøve bare fra nasofarynks
 3. Prøve fremre nese og svelg
 4. Kun fremre neseprøve
 5. Kun svelg

Prøve fra nasofarynks og svelg til PCR er fortsatt «gullstandard», og den prøven med høyest sensitivitet. Hvis beboer/pasient eller ansatt har symptomer bør det så langt som mulig tas prøve fra nasofarynks.

Ved gjentatt testing i forbindelse med smittesporing (testing dag 0, 3, og 7)(også de som testes daglig i 7 dager), kan prøve fra fremre nese brukes, helst sammen med prøve fra svelget. Dette er en mer skånsom prøve, og kan være et godt alternativ, særlig for beboere med kognitiv svikt, som må teste seg hyppig. Sensitiviteten på fremre neseprøve er litt lavere, spesielt ved lav virusmengde. Les mer om prøvetaking på FHI. Sykehjemsetaten vurderer dette som forsvarlig.

Hvis prøven er tatt fra bare fremre nese eller bare svelg er det viktig at dette fremkommer på rekvisisjon under kliniske opplysninger.

Prøvetaking av nasofarynks – dyp neseprøve (benytt den tynne* vattpinnen):

 1. Be den som skal testes se litt opp. Stikk nesepenselen rolig rett inn i nesa så dypt inn som mulig. Pinnen skal rett inn, ikke oppover
 2. Vri og dytt den forsiktig litt frem og tilbake noen sekunder. Dette er ubehagelig, og det er vanlig med noen tårer
 3. Ta den rolig ut igjen, legg den i prøverøret og knekk penselen, hvis det er knekkpunkt
 4. Tørk av prøvebeholderen med sprit

Dyp neseprøve (benytt tynn vattpinne). Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

 

Prøvetakning av fremre nese (benytt fortrinnsvis tykk** vattpinne).

Unngå materialer som loer, slik som bomullspinner ol. til antigentester:

 1. Be den som skal bli testet om å se litt opp
 2. Stikk nesepenselen rolig rett inn i nesa så den absorberende delen kommer inn i nesen. Rett inn, ikke opp, ca 1-2 cm inn i nesen (kortere hos barn)
 3. Vri og dytt den forsiktig litt frem og tilbake i 10 sekunder
 4. Ta den rolig ut igjen.
 5. Repeter steg 1-3 i det andre neseboret med den samme pinnen hos ungdom/voksne.
 6. Plasser pinnen i prøverøret og knekk hvis knekkpunkt.
 7. Tørk av prøvebeholderen med sprit.

Fremre neseprøve. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet

 

Prøvetaking av svelget (benytt tykk** eller tynn vattpinne*):

 1. Len hodet bakover, be den som skal testes om å åpne munnen på vidt gap og si "Ahh".
 2. Hold svelgpenselen over tunga og før den bak i svelget. Unngå å komme borti tennene og tungen på vei inn.
 3. Stryk penselen litt frem og tilbake over bakre svelgvegg og mandlene.
 4. Ta penselen ut igjen, legg den i prøverøret og knekk, hvis knekkpunkt.
 5. Tørk av prøvebeholderen med sprit.

Prøvetaking av svelget. Illustrasjon: FHI

*Tynn vattpinne: primært til prøvetaking av nasofarynks. Denne kan benyttes ved prøvetaking i svelg, men har mindre grad av stivhet og oppsugningsevne enn en tykk vattpinne.

**Tykk vattpinne: primært til prøvetaking av svelg. På grunn av penselens tykkelse, lengde og stivhet er den mindre egnet til prøvetaking av nasofarynks ettersom man ikke kommer dypt inn i nesen.

 

 Ta av beskyttelsesutstyr

 • Ta av hansker uten å forurense hendene. Hanskene kastes i avfallspose
 • Utfør håndhygiene
 • Fjern smittefrakk
 • Utfør håndhygiene
 • Ta av øye- eller ansiktsmaske
 • Fjern munnbind
 • Utfør håndhygiene

Prøvebeholder legges i transporthylse, som igjen legges i egen konvolutt sammen med rekvisisjon. På rekvisisjon angis "spørsmål om Koronavirus" og signeres. Husk å angi telefonnummer til rekvirent. Prøver av medarbeidere  merkes "Ansatt".

Prøven bør fortrinnsvis oppbevares og transporteres kjølig ved 4 °C (våt is eller kjøleblokk som ikke ligger direkte inntil prøve), men prøven kan også sendes ved omgivelsestemperatur over natten dersom dette er mest praktisk. Ved slike tilfeller må prøven settes kjølig inntil forsendelsen starter. Prøven kan stå over natten i kjøleskap, dersom transport ikke er mulig før dagen etter prøvetakingen. Prøven merkes og pakkes som influensaprøver, forskriftsmessig (kategori B).

Levering AHUS
Laboratoriene B304, Akershus universitetssykehus HF, Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen.
Leveranser på lørdager må merkes med "Telefonnummer 67 96 41 30".

Levering OUS (Ullevål)
Prøvene leveres på "laboratoriebygget", bygg 25, 1. etg. Hverdager mellom kl.08:00-17:00, lørdag 08:00-15:30 telefon 22 11 88 45.
Ved leveringer unntaksvis utenfor åpningstid (hele døgnet): Ring vakthavende bioingeniør på ø-hjelp-telefon 90256341, ringeklokke inngangsdør bygg 25, "MIKROBIOLOGEN 5 ETG."

Levering Fürst

Furuset, Søren Bulls vei 25, 1051 Oslo. Hverdager kl. 8:00-21:00. Innlevering av Covid-19 prøver lørdag og søndager fra sykehjem tilhørende Oslo kommune i forbindelse med smitteutbrudd/smittesporing skal avtales på telefon 969 41 924:

 • Enkeltprøver i konvolutter kan leveres i postkassen lørdager mellom kl. 09.00 – 15.30
 • Prøver i stativer (ved evt. smitteutbrudd) kan leveres ved å ringe på ved inngang øst ved Prøvemottak lørdag mellom kl. 16.00 – 17.00
 • Prøver i stativer (ved evt. smitteutbrudd) og konvolutter kan leveres ved å ringe på ved inngang øst Prøvemottak søndag mellom 13.30-14.00

Covid-19 prøver er "forhåndsbetalt av institusjon". Se vedlagte kart for hvor prøver skal leveres (åpne fanen "relatert" og videre "vedlegg").

Hentetjeneste fra det enkelte laboratoriet skjer i henhold til avtale det enkelte sykehjem har.

Telefonnummer til de ulike laboratoriene er:

 • Fürst kundestøtte 22909666
 • AHUS 67 96 94 57
 • OUS 22 11 89 90

Alle laboratorier er helgebemannet og både negative og positive analysesvar formidles elektronisk også i helg.
 LokaltKoronavirus - Pasinfo for Sykehjemsetaten (Gyldig)

Prøvesvar på ansatte kommer først inn på Helse Norge. De ansatte kan selv logge seg inn og se prøvesvaret sitt.

 Friskmelding Se egen prosedyre LokaltKoronavirus - Friskmelding og oppfølging av pasient/beboer, medarbeider, institusjon

 

Hjemmel

 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)