Koronavirus - Besøksregler på langtidshjem og helsehus v. 8.0

Formål

Sikre at smitteverntiltak gjennomføres ved besøk i institusjonen og at beboeres behov for besøk og kontakt med sine nærmeste  ivaretas.

Omfang/Virkeområde

Gjelder langtidshjem og helsehus i Oslo kommune.  

Ansvar

Institusjonssjef er ansvarlig for at prosedyren iverksettes og følges.

Aktivitet/Beskrivelse

Norge gikk 25. september over til normal hverdag med økt beredskap. De fleste koronatiltak er fjernet, men det er fortsatt viktig å redusere risiko for spredning av smitte inn i våre institusjoner med sårbare eller uvaksinerte beboere/pasienter.

Generelle regler for alle besøk

Personer med infeksjonssymptomer bør ikke komme på besøk. Personer med pågående covid-19 infeksjon, eller som er i karantene, eller er nærkontakt kan ikke komme på besøk.

Det føres protokoll/logg med tidspunkt, hvilken beboer som får besøk, navn og telefonnummer for alle besøkende. Det kvitteres også i protokollen at besøkende har fått informasjon om besøksregler . Alle personopplysninger i protokollen slettes etter 10 dager, kun antall besøk bevares. Protokollen er frivillig.

Det er viktig å gjennomføre god håndhygiene ved ankomst og ved behov under hele besøket, i tråd med generelle råd for håndhygiene

Besøk til beboer som ikke er fullvaksinert eller ikke skal vaksineres

Uvaksinerte beboere bør skjermes mer mot smitte enn de som er fullvaksinerte, fordi de har betydelig høyere risiko for sykdom ved smitte av Covid-19.

Besøkende bør holde minst en meter avstand til den uvaksinerte beboer/pasient.

 

Det bør gjøres individuelle vurderinger av hvilket behov beboeren har for beskyttelse mot smitte, og hva den enkelte uvaksinerte beboer/pasient selv ønsker og om hen kan ha fysisk nærkontakt med andre fullvaksinerte beboere/pasienter eller besøkende.

Der beboer/pasient ikke er vaksinert grunnet kort forventet levetid bør det legges til rette for besøk og fysisk kontakt i livets sluttfase.

Beboere/pasienter som av ulike grunner ikke kan, eller ønsker, å la seg vaksinere må selv ( evt i samråd med pårørende) få avgjøre i hvilken grad de ønsker og skjermes mot covid-19. 

 

Vurderingskriterier:

  • Ved smitteutbrudd ved institusjonen gjennomføres ikke besøk frem til smittesituasjon er avklart. Berørt enhet skal som hovedregel ikke ha besøk under pågående smitteutbrudd

  • Lokale forhold ved institusjonen kan føre til ytterligere smitteverntiltak eller besøksbegrensninger

  • Når beboere/pasienter regnes som spesielt sårbare eller mottakelige for infeksjon må det gjøres en lokal vurdering om skjerpede smitteverntiltak ved besøk skal iverksettes. Smittevernteamet kan evt. kontaktes for råd.

Hjemmel

Helsepersonellloven, krav til forsvarlighet

Helse- og omsorgstjenesteloven, krav til forsvarlighet

Forskrift om smittevern ved Koronautbrudd

 

Referanser

FHI's Råd til helse- og omsorgstjenesten ved normal hverdag med økt beredskap

Helsedirektoratets veileder om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Oslo kommunes nettside om besøksregler på helsehus og langtidshjem