Koronavirus - Smittesporing og testregime ved bekreftet tilfelle v. 4.23

Formål

Selvom samfunnet ellers åpner opp, skal det fremdeles smittespores på grunn av den høye risikoen for alvorlig sykdom blant pasienter og beboere på helsehus og i sykehjem.

For befolkningen ellers erstattes smittesporing av oppfordring til test av nærkontakter og økt bruk av selvtester ved nyoppståtte luftveissymptomer.  

Omfang/Virkeområde

Gjelder alle helsehus og langtidshjem i Sykehjemsetaten, inklusiv de private institusjonene med egne føringer for oversendelse av dokumentasjonen. 

Ansvar

Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren følges og utpeker to personer som har ansvar for gjennomføring.

Aktivitet/Beskrivelse

Definisjoner:

Definisjoner på fullvaksinert, delvaksinert og beskyttet finner du på FHI sine Koronasider; Definisjoner. På samme side er også mistenkt og bekreftet covid-19, nærkontakt og husstandsmeldemmer og tilsvarende nære beskrevet.​ 

Berørt avdeling: Den eller de avdelingene den som har testet positivt jobber eller bor i. Dersom personen har vært på flere avdelinger under smitteførende periode vil flere avdelinger bli definerte som berørte avdelinger. 

 • Medarbeider tester positivt: Den eller de avdelinger den ansatte har jobbet i.
 • Beboer/pasient tester positivt: Den eller de avdelinger boboeren har oppholdt seg i.

Utbrudd defineres som to eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt eller mistenkt felles kilde. Utbrudd skal meldes til FHI i Vesuv av institusjonssjef eller sykehjemslegen. Husk å sette etatsoverlegen i kopi på utbruddsmeldingen. Meldingen skal oppdateres hvis det oppdages flere tilfeller og når utbruddet er over.

I en uavklart startfase der ansatte avventer prøvesvar fra berørte enheter har oppholdt seg i andre avdelinger, bør ansatte benytte munnbind og øyebeskyttelse inntil prøvesvar foreligger. Se tabell lenger ned for testing og karantenering. Hvis alle prøvesvarene i denne kartleggingen er negative avsluttes tiltakene i disse avdelingene.

Midlertidig stans av besøk anbefales kun ved utbrudd der smittesituasjonene er uoversiktlig. Kun besøksstans på berørt(e) enheter og inntil situasjonen er under kontroll. 
Om eventuelle dagtilbud lokalisert til sykehjemmet skal stanses midlertidig bør vurderes på bakgrunn av risiko for smitte fra enhet(er) med utbrudd (beboere eller ansatte), beskyttelsesstatus blant både sykehjemsbeboere og dagaktivitesbrukere, samt fysisk utforming av lokaler.
 

Smitteoppsporing

Smitteoppsporing må påbegynnes umiddelbart etter påvist smitte. Smittesporingen skal inkludere beboere/pasienter, medarbeidere og besøkende (pårørende, eksterne tjenesteytere osv.). 

Hvis første tilfelle bekreftes hos en beboer, skal alle medarbeidere (som ikke er fullvaksinert, delvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder) som har jobbet siste 10 dager i forkant av positivt prøvesvar og frem til dags dato inkluderes i testingen (se tabell under for testing og karantenering av beboere/pasient og medarbeider utfra vaksinestatus). 

Alle beboere/pasienter som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måender skal testes umiddelbart. Husk å sjekke om noen er flyttet til andre avdelinger eller reist hjem.

Hvis første tilfelle bekreftes hos en medarbeider, skal alle medarbeidere (som ikke er fullvaksinert, delvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder) som har jobbet fra 48 timer før vedkommende fikk symptomer og frem til dags dato (dersom medarbeider har vært på jobb) testes. Alle beboere/pasienter på berørt avdeling som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder skal testes umiddelbart en gang. Se tabell for oversikt over testing og karantenering.

Det inkluderer også alle på eventuelt andre berørte avdelinger. I enkelte tilfeller hvor smittekilden er ukjent kan det være akutelt å gå lengere tilbake enn 48 timer før smittet medarbeider fikk først symptomer. Ved usikkerhet kan smittevernteamet i Sykehjemsetaten bistå i kartelgging på hvor langt tilbake det skal smitteoppspores.

Beboer/pasienter som ikke er fullvaksinert, delvaksinert eller ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder, kan IKKE unntas fra karanteneplikt. Når testresultatet foreligger fra dag 7, kan karantenen avsluttes på dag 7, men følges opp i ti dager fra eksponeringen (se ellers tabell lenger ned) 

Nærkontakter (beboere/pasient og medarbeider følges opp med gjeldende testregime (se tabell lenger ned). Dag 0 = siste kjente eksponering. 

Smittevernteamet kan gi råd ved behov for skjønnsvurderinger.

Testing og karantenering av beboer eller pasient

Vaksinasjons-status

Nærkontakt 

(ett smittetilfelle)

Utbrudd 

(flere tilfeller ved berørt enhet)

Fullvaksinerte 

Testes straks (en gang) for kartlegging og ved symptomer.

Karanteneres kun ved symptomer.

Følges tett i 10 dager etter eksponering

Testes straks (en gang) for kartlegging og ved symptomer.

Karanteneres kun ved symptomer.

Følges tett i 10 dager etter eksponering

Delvaksinerte 

Testes straks og deretter hver 3 dag.

Anbefales enerom inntil negativ test tatt dag 3

Følges tett i 10 dager etter eksponering

Testes straks og deretter hver 3 dag.

Anbefales enerom inntil negativ test tatt dag 3

Følges tett i 10 dager etter eksponering

Uvaksinerte 

Karantene og testing hver tredje dag 

Følges tett i 10 dager etter eksponering

Karantene og testing hver tredje dag

Følges tett i 10 dager etter eksponering 

 

 

Testing og karantenering av medarbeider

Vaksinasjons-status 

Husstand/

tilsvarende nære 

Nærkontakter 

Ved utbrudd på berørt enhet

(flere tilfeller ved samme enhet)

Fullvaksinerte 

Testes ved symptomer. Ingen karantene.

Benytte munnbind og øyebeskyttelse frem til alle svar på første test av beboer/pasient og medarbeidere foreligger

Testes ved symptomer. Ingen karantene. 

Benytte munnbind og øyebeskyttelse frem til alle svar på første test av beboer/pasient og medarbeidere foreligger

Testes ved symptomer. Ingen karantene. 

Benytte munnbind og øyebeskyttelse frem til alle svar på første test av beboer/pasient og medarbeidere foreligger

Delvaksinerte 

Testes straks og deretter etter regime.

Benytte munnbind og øyebeskyttelse frem til alle svar på første test av beboer/pasient og medarbeidere foreligger 

Testes straks og deretter etter regime.

Benytte munnbind og øyebeskyttelse frem til alle svar på første test av beboer/pasient og medarbeidere foreligger 

Testes straks og deretter etter regime. 

Benytte munnbind og øyebeskyttelse frem til alle svar på første test av beboer/pasient og medarbeidere foreligger 

Uvaksinerte 

Testes daglig i 7 dager og skal benytte munnbind og holde avstand til andre der det er mulig.

Karantene dersom symptomer.

Testes daglig i 7 dager og skal benytte munnbind og holde avstand til andre der det er mulig.

Karantene dersom symptomer.

Testes daglig i 7 dager og skal benytte munnbind og holde avstand til andre der det er mulig.

Karantene dersom symptomer.

For å trygge medarbeidere, åpner SYE for at ansatte kan få tilbud om en test på jobb i situasjoner der de er definerte som nærkontakter. Det kan for eksempel være hvis én i husstanden har testet positivt eller at medarbeideren regnes som nærkontakt til en kollega eller en beboer/pasient. Fullvaksinerte skal kun holde seg hjemme dersom de selv får symptomer tilsvarende korona.

Den aktuelle institusjonen skal kontakte smittevernteamet i Sykehjemsetaten fortløpende på telefon 22 31 72 72 eller mail smittevern.sykehjem@sye.oslo.kommune.no

Ved melding via mail oppgis Kasus-Id i Pasinfo (og ikke personopplysninger som navn og fødselsdato eller Gericanummer da smittevernteamet har ikke tilgang til Gerica). Smittevernteamet kan hjelpe med å definere omfanget av kartleggingen. Positivt funn som ikke får konsekvenser for institusjon skal også formidles så raskt som mulig. Smittevernteamet trenger å vite vaksinasjonsstatus til den smittede og nærkontaktene, og hvilke avdelinger som er berørte. 

I en uavklart startfase der ansatte avventer prøvesvar fra berørte enheter har oppholdt seg i andre avdelinger, skal ansatte benytte munnbind og øyebeskyttelse inntil prøvesvar foreligger. Se tabell lenger ned for testing og karantenering. Hvis alle prøvesvarene i denne kartleggingen er negative avsluttes tiltakene i disse avdelingene.

Midlertidig stans av besøk anbefales kun ved utbrudd der smittesituasjonene er uoversiktlig. Kun besøksstans på berørt(e) enheter og inntil situasjonen er under kontroll. 
Om eventuelle dagtilbud lokalisert til sykehjemmet skal stanses midlertidig bør vurderes på bakgrunn av risiko for smitte fra enhet(er) med utbrudd (beboere eller ansatte), beskyttelsesstatus blant både sykehjemsbeboere og dagaktivitesbrukere, samt fysisk utforming av lokaler.

Bruk av tvang ved testing

Det er ikke anledning til å teste asymptomatiske beboere/pasienter ved bruk av tvang i henhold til Smittevernloven. Karantenetiltakene og tett oppfølging av beboeren anses som tilstrekkelig. Se Koronavirus - Tidlig oppdagelse og rask respons

Beboere med symptomer som motsetter seg testing skal håndteres som om de er smitteførende. Det kan søkes smittevernnemda om vedtak. Ta kontakt med smittevernteamet i SYE for drøfting. Se forøvrig Koronavirus-kan det brukes tvangstiltak overfor personer med og uten samtykkekompetanse (Ikke tilgjengelig)

For metode og anbefalt bruk av smittevernutstyr ved testing se Koronavirus - Prøvetakning 

Testregime – dag 0, 3, 7

Ut fra tabellen over, gjennomføres testing av aktuelle personer hver tredje dag.  Første test tas samme dag som positivt funn foreligger.

Dag 0 regnes som sist eksponering for berørt beboer/medarbeider/enhet. Alle som tester negativt på dag 0, testes videre på dag 3 og 7 etter siste positive funn. Dersom nye positive prøvesvar forekommer, kan det medføre at testperioden forlenges med ytteligere tester. Det er viktig at det går minimum 48 timer mellom to tester.

Dersom medarbeidere eller beboere jobber og/eller oppholder seg i flere avdelinger, bør alle disse avdelingene anses som berørte.

Kun definerte nærkontakter skal i karantene ut fra tabellen over. Kun nærkontakter som skal i karantene legges til i pasinfo. Alle andre medarbeidere loggføres lokalt. Vedlagt finner dere excel malen "Mal prøvetaking ansatte og andre" (åpne fanen "relatert" og videre "vedlegg"). 


Hjelpedokumenter som lages i forbindelse med testing, smittesporing eller oversiktstabeller for Covid-19 (word, excel, mm)

Alle dokumenter som inneholder personopplysninger, dvs opplysninger om pasienter, beboere, nærkontakter, familie el og er satt i forbindelse med Covid-19 testing, diagnoser eller andre helseopplysninger SKAL ligge lagret i egen mappe med passordbeskyttelse.

Det ble opprettet tilgangsstyrte mapper til alle institusjonene våren 2020. Det er IKT-hovedkontakt som gir tilgang til mappen, og bestilling av tilgang må gjøres av institusjonssjef eller en som har fått delegert ansvar. Det er i utgangspunktet kun eget «smitteteam» som driver med smittesporing i tillegg til inst.sjef, kvalitetsleder og lege som skal ha tilgang til mappen.

Mappen ligger under (F:) avdelinger - navnet på institusjonen, mappe "Smittesporing - Covid 19"

All dokumentasjon som omhandler smittesporing skal lagres her. Dokumenter som inneholder personopplysninger skal passordbeskyttes. Det er ikke tillatt å ha påbegynte lister som inneholder personopplysninger om beboere eller ansatte liggende utenfor denne mappen.

Mappene må ryddes på jevnlig basis for å påse at informasjon som ikke lengre er nødvendig blir slettet. Informasjon om smittesporing og nærkontakter skal ikke oppbevares lengre en 30 dager etter man har satt inn tiltak i saken.

 

Kartlegging for å oppdage smittekilden

Det er viktig å finne ut hvordan smitten har kommet inn i huset. Kartlegg bakover i tid for om mulig å finne smittekilden. Husk å kartlegge alle som har vært innom avdelingen; lege, renholder, vaktmester, fysio/ergo, frisør, tekstilutlevering, besøkende mm.


Ansvar for smittesporing

Erfaring viser at prøvesvarene for beboere ofte kommer i Gerica før de dukker opp i pasinfo. Alle ansatt prøver tatt på institusjon kommer direkte på pasinfo-labsvar. Ha en ansvarlig ved institusjonen som sjekker testresultater når testing pågår. Dersom postive prøver ikke dukker opp i pasinfo kan smittevernteamet i SYE kontaktes.

Det kan være vanskelig å holde oversikt over alle prøvesvar. Bruk derfor vedlegget og lagre det lokalt som beskrevet over.

Beboer/pasient

Hvis den smittede er beboer på sykehjem har SYE ansvar for hele smitteoppsporingen. For pasienter på helsehus har SYE ansvar for smitteoppsporing på institusjon, og bydelen for nærkontakter utenfor institusjon.

Hvis det i løpet av smitteoppsporingen oppdages nærkontakter som ikke er ansatte eller beboere på institusjonen (besøkende, eksterne aktører, studenter osv.), overføres disse til bydel via Pasinfo. Bruk merknad/notat for å forklare hvorfor de er nærkontakter, og når de sist hadde kontakt med smittet beboer.

Medarbeider

Hvis den smittede er en medarbeider, tar SYE ansvar for smitteoppsporingen på arbeidsplassen. Smittevernteamet i bydel der ansatte er bosatt tar smitteoppsporingen utenfor institusjonen. Bruk merknad/notat i Pasinfo aktivt for å kommunisere med smittevernteam i bydel og hjelpe de med smitteoppsporing.

Dersom medarbeider ikke er bosatt i Oslo, skal institusjon melde fra til aktuell smitteoppsporingsteam til medarbeiderens hjemmekommune.

Ansvarsfordeling mellom SYE og bydelene. SeTISK - Samhandling mellom SYE og smittevernteam i bydel (Ikke tilgjengelig)

Vedlagt ligger telefonlisten til bydelenes smittevernteam, hver institusjon forholder seg til den bydelen de ligger i. Se Kontaktinfo_til_bydelsoverleger_og_smittevernteam_og_etater_200831.docx (eller åpne fanen "relatert" og videre "vedlegg")

 

Kontakt med smittevernteamet : ( send også mail selv om det positive tilfellet ikke får konsekvens for institusjonen)

Ved første kontakt, ring 22 31 72 72 , hvis det er innenfor smitteverntelefonens åpningstid. Er smitteverntelefonen ikke betjent skal det sendes mail til smittevern.sykehjem@sye.oslo.kommune.no

 Smittevernteamet trenger informasjon om:

 • Navn og personnummer (via telefon), kasus-id i Pasinfo ved mailkorrespondanse.
 • Symptomdebut
 • Dato når medarbeider sist var på jobb
 • Type avdeling og antall beboere/pasienter
 • Hvilken avdeling som er berørt
 • Vaksinasjonsstatus for index og beboere
 • Mistenkt smittekilde for index

Når smitteoppsporingen er kartlagt ønskes rapport via epost. Følgende informasjon skal sendes (smittevern.sykehjem@oslo.kommune.no):

 • Antall beboere og ansatte som er definert nærkontakt og antall som faktisk settes i karantene tilknyttet denne smitteoppsporingen, samt deres vaksinasjonsstatus
 • Antall beboere og ansatte totalt som testes knyttet til denne smitteoppsporingen, og resultatene av testrundene
 • Dersom besøkstans på berørt enhet pga uoversiktlig sitasjon er vurdert, når oppheves dette
 • Eventuelle utfordringer i smitteoppsporing 
 • Eventuelle utfordringer med smittevernstiltak

Oppdatering på telefon eller mail når testrunder er tatt og prøvesvar foreligger er forventet.

Når smitteoppsoringen er avsluttet skal nærkontakter avsluttes i Pasinfo og smittevernteamet ha beskjed via epost slik at institusjonen kan friskmeldes. Se Koronavirus - Friskmelding og oppfølging av pasient/beboer, medarbeider, institusjon

Hjemmel

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

Referanser

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller med koronavirus (coronavirus) og kontakter​

Utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

TISK - Samhandling mellom SYE og smittevernteam i bydel (Ikke tilgjengelig)