Koronavirus - Daglig rengjøring og sluttdesinfeksjon v. 2.4

Formål

Hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2-virus blant beboere/pasienter og medarbeidere

Omfang/Virkeområde

Gjelder alle helsehus og langtidshjem i Sykehjemsetaten

Ansvar

Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren følges

 

Aktivitet/Beskrivelse

Daglig renhold av fellesarealer

 • Kontaktflater skal rengjøres daglig (fem dager pr uke som minimum) på institusjoner uten smitteutbrudd og to ganger per vakt ved institusjoner med pågående smitteutbrudd (uavhengig av smitteagens). Lokale rutiner må utarbeides ved hver institusjon, som for eksempel signeringsliste for gjennomført rengjøring av kontaktflater. Eksempel på sjekklister for daglig rengjøring er vedlagt prosedyren. Lokale tilpasninger av sjekklisten kan være nødvendig. Det kan være aktuelt å lage ulike sjekklister for ulike arealer (som for eksempel en for kjøkken, en for vaktrom, en for kantine osv). Dette vurderes lokalt. 

Definisjoner:

Smitterom: Rommet til beboer/pasient med påvist smitte

Isolat: Enerom med sluse der beboer/pasient har påvist smitte

Sluse: Er et rom mellom pasient/beboerrom og korridor med undertrykksventilasjon. Inngang til pasientens bad er fra rommet. Rom mellom pasientrom og korridor uten undertrykksventilasjon er forgang og er da å regne som lavrisiko. Rom mellom kohort og resten av avdelingen/institusjonen defineres som en forgang.

Kohort: Deler av eller en hel enhet der det er flere beboere/pasienter med påvist smitte som ikke er romisolerte

 

Daglig renhold av isolater eller kohort

Renhold av smitterom/isolat eller kohort skal utføres av kvalifisert personale. Det kan være renholder som har fått opplæring eller helsepersonell som utfører deler eller hele renholdet på rommet.

Daglig renhold utføres med metoder og frekvens i henhold til Insta-800.

Forberedelse

 • Renholder skal bruke samme smittevernutstyr som helsepersonell benytter når smitterom/isolat eller kohort skal rengjøres. 
 • Planlegg og tenk nøye gjennom hvilket utstyr det er behov for. Engangsutstyr kan med fordel brukes. Døren til rommet skal være lukket.
 • Vasketralle skal ikke inn på smitterom/isolat, men kan medbringes inn på kohort.
 • Hyppig brukte berøringspunkter desinfiseres daglig. Dette gjelder f. eks dørhåndtak, sengegjerde, ringesnor, lysbrytere, vannkraner, tastatur, telefoner, armlener osv.

Flekkdesinfisering skal gjøres av den som oppdager søl eller flekker av biologisk materiale.

 • Tørk opp med absorberende papir (cellestoff), legg papiret direkte i gul pose
 • Dynk stedet med desinfeksjonsmiddel og la det virke i produsentens anbefalte virketid
 • Vask/skyll så med rent vann dersom det er beskrevet
 • Etter nødvendig desinfeksjon rengjøres resten av rommet på vanlig måte

Etter rengjøring

 • Ikke forlat smitterom/isolat eller kohort før smittevernutstyr er tatt av og håndhygiene er gjennomført. Smittevernutstyret kastes som restavfall. Dersom smittevernutstyret er tilgriset med biologisk materiale, legges det i gul pose og kastes som smitteavfall. 
 • Renholdsutstyr skal ikke tas med ut av rommet før det er rengjort og desinfisert. Hvis det er plass kan moppestativ stå igjen til neste dag.
 • Moppestativ desinfiseres med desinfeksjonssprit etter bruk hvis den skal tas med ut av rommet.
 • Benyttes flergangsmopper legges disse i gul pose og sendes til moppevaskeri. Unngå mellomlagring. Engangsmopper kastes som restavfall
 • Hvis dekontaminator er tilgjengelig, desinfiseres bøtter og mindre utstyr i denne etter bruk
 • Vaskeutstyr som ikke kan varmedesinfiseres (tas i dekontaminator eller vaskemaskin), skal med en gang desinfiseres med desinfeksjonsmiddel etter bruk.

 

Sluttdesinfeksjon – Opphør av isolasjon/kohort

SARS-CoV-2 er følsom for høye temperaturer og desinfeksjonsmidler som Virkon, Perasafe, LifeClean og alkohol. Ikke alle flater tåler de ulike midlene. Overfaltesprit kan ikke benyttes på store flater.

Se liste over godkjente kjemiske desinfeksjonsmidler på https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/bruk-av-desinfeksjonsmidler

Forberedelse:

 • Det er legen i samarbeid med sykepleier som avgjør når isoleringen kan opphøre.
 • Ved rydding og desinfeksjon av rommet skal det samme beskyttelsesutstyret som under pågående isolering benyttes.
 • Hvis pasient/beboer fortsatt skal ligge i rommet etter at isoleringen opphører skal vedkommende flyttes over i ren seng. Pasient/beboer bør helst ikke være på rommet mens sluttdesinfeksjon pågår.
 • Rommet skal ryddes, sengetøy og tekstiler tas ut og søppel kastet før renholder starter sluttdesinfeksjon.
 • Undersøkelsesutstyr som har blitt oppbevart og brukt på isolatet må desinfiseres med egnet desinfeksjonsmiddel før der kan tas med ut. Undersøk hvilket desinfeksjonsmiddel utstyret kan behandles med uten å bli ødelagt.
 • Engangsutstyr og forbruksutstyr kastes som restavfall.

Tekstiler:

Dersom avtale med Nortekstil gjøres følgende:

 • Legg alle tekstiler direkte i gjennomsiktig vannoppløselig pose
 • Posen legges i gule smittesekker uten skrift. Er det tomt for gule sekker, bruk røde sekker 
 • Vått tøy skal legges inni noe tørt tøy (for eksempel håndkle, dynetrekk) før det legges i gjennomsiktig pose. Dette for å unngå at posen går i oppløsning.
 • Gul sekk (evt. rød sekk) plasseres på annet sted for henting

Dersom tekstiler vaskes på eget vaskeri gjøres følgende:

 • Puter, dyner, sengetøy og øvrige tekstiler legges i gule sekker, før de transporteres ut av rommet. De sendes så til smittevask
 • Gardiner vaskes ved synlige flekker
 • Tøm klesskap, sorter tøyet før det vaskes etter vanlig tekstilvaskeprosedyre

Undersøkelsesutstyr

Undersøkelsesutstyr som har blitt oppbevart og brukt på isolatet må desinfiseres med egnet desinfeksjonsmiddel før der kan tas med ut. Undersøk hvilket desinfeksjonsmiddel utstyret kan behandles med uten å bli ødelagt. Engangsutstyr kastes som restavfall.

Sluttdesinfeksjon av rom

 • Inventar, gulv og vegg fuktes med desinfeksjonsmiddel. La flaten være synlig våt i den anbefalte virketiden. Vask så over med rent vann, med mindre det benyttes et middel hvor det ikke er nødvendig.
 • Hjelpemidler som rullestol, rullator, krykker og stokk skal fuktes med et desinfeksjonsmiddel som hjelpemiddelet tåler. Det skal være fuktig i virketiden som produsenten anbefaler. Vask så over med rent vann dersom det er beskrevet.
 • Madrassen desinfiseres på rommet med aktuelt desinfeksjonsmiddel og virketid.  Vask så over med rent vann dersom det er beskrevet av leverandør

Etterarbeid:

 • Ikke forlat isolatet før smittevernutstyr er fjernet og håndhygiene er gjennomført. Smittevernutstyret kastes som restavfall.
 • Renholdsutstyr som ikke kan varmedesinfiseres (tas i dekontaminator eller vaskemaskin), skal desinfiseres med desinfeksjonsmiddel etter bruk. Skyll deretter med rent vann.

Desinfeksjonsrobot

Dersom det er tilgang på desinfeksjonssrobot, dekontaminer rom og flergangsutstyr med denne når pasient/beboer flytter ut. Gjør nødvendige forberedelser som daglig renhold, fjerne all søppel og tekstiler og følg produsentens anvisning for bruk. Husk å lufte skikkelig etter endt dekontaminering.

Se prosedyren:Bruk av desinfeksjonsrobot (Ikke tilgjengelig) 

Håndtering av private eiendeler som har stått på isolat

Møbler

 • Benytt desinfeksjonssrobot på rommet der møblene står. Følg produsentens anvising for bruk av robot.
 • Dersom desinfeksjonssrobot ikke er tilgjengelig må møblene vaskes så godt det lar seg gjøre.
 • Bær møblene ut av rommet og plasser dem direkte på en ren tralle.
 • Møblene transporters på trallen til egnet oppbevaringssted for avhenting. 
 • Husk håndhygiene før og etter håndtering av møbler fra isolat.

Privat tøy

Dersom desinfeksjonsrobot skal benyttes kan tøyet henges opp med litt avstand for desinfisering. Trolig er det lite av beboer/pasientens tøy som har smitteførende mengder koronavirus på seg.
Dersom ikke desinfeksjonsrobot benyttes pakkes tøyet inn og sendes til vanlig vask eller sendes med hjem/leveres til pårørende

Bøker, papirer, kunstverk, elektronikk mm.

Dersom det er mulig å desinfisere uten å ødelegge noe, velges egnet desinfeksjonsmiddel. Hvis ikke pakkes gjenstandene inn og settes i karantene i tre døgn, eller sendes med hjem.

Kompetanse

Det må sikres at ansatte har grunnleggende ferdigheter i basale smitteverntiltak og nødvendig kunnskap om arbeid i isolat og renhold.

Hjemmel

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv -

Referanser

GlobaltInfeksjonskontrollprogram for sykehjem og langtidsinstitusjoner (Gyldig, passert revisjonsfrist)

Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og langtidsinstitusjoner (Ikke tilgjengelig)

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/avfallshandtering/