Koronavirus - Mottak av beboere med kjent eller ukjent Covid-19-status på langtidshjem v. 1.17

Formål

Hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2-virus på langtidshjem

Omfang/Virkeområde

Gjelder alle langtidshjem i Sykehjemsetaten

Gjelder for korttidsplassene ved Stovnerskoghjemmet

Ansvar

Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren følges

Lege har ansvar for å vurdere om det er indikasjon for testing

Aktivitet/Beskrivelse

Før beboer ankommer: 

 • Innhent informasjon om mulige Covid-19-relaterte symptomer og om beboer kan defineres som nærkontakt over telefon med beboer og evt. pårørende/smittesporings-team/hjemmetjenesten/helsehus/sykehus før beboeren ankommer.
 •  

Ved ankomst:

 • Sykepleier eller lege innhenter informasjon om vaksinasjonsstatus for Covid-19-vaksine ved å gjøre oppslag i SYSVAK-nett. Se prosedyre Gerica Registrere vaksine i Gerica og SYSVAK (Ikke tilgjengelig)og  Mottak av ny pasient/beboer langtidshjem (Ikke tilgjengelig) Ved behov for å bestille vaksine kontakter vaksinekoordinator vaksine.logistikk@sye.oslo.kommune.no
 • Nye beboere som ikke er, eller skal vaksineres skal primært stelles av medarbeider som er beskyttet eller fullvaksinerte. Det skal benyttes munnbind i stell og annen nærkontakt. Koronavirus - Bruk av smittevernutstyr, på- og avkledning av smittevernutstyr

For beskrivelse av hva karantene innebærer:

For beskrivelse av hva isolering innebærer:

Bruk av tvang

 • Det er ikke anledning til å teste asymptomatiske beboere ved bruk av tvang
 • Karantene kan ikke pålegges asymptomatiske beboere eller beboere som ikke er definert som nærkontakter ved bruk av tvang

Tidlig oppdagelse av nye smittetilfeller

Kontakt/smittesporing

 • Dersom positiv prøve foreligger skal smittesporing gjennomføres i henhold til prosedyre Koronavirus - Kontakt-/smittesporing (Gyldig)
   

1. Følgende gjelder for beboere som har testet positivt på Covid-19 før ankomst til langtidshjemmet

2. Følgende gjelder for beboere som kan defineres som nærkontakter

 • Beboeren skal i karantene. Den pålagte karantenetiden for beboere som kan defineres som nærkontakter er 10 dager etter siste eksponering for smitte.
 • Beboeren testes ved ankomst (nye beboere) eller den dagen man definerer beboeren som nærkontakt (dag 0).
 • Fullvaksinerte og beskyttede beboere slipper smittekarantene, for testregime se prosedyre Koronavirus - Smittesporing og testregime ved bekreftet tilfelle

3. Følgende gjelder for beboere som mistenkes å være smittet med Covid-19

4. Følgende gjelder for nye beboere uten Covid-19-relaterte symptomer som ikke kan defineres som nærkontakter

5. Følgende gjelder for beboere som har vært innlagt på sykehus

For beboere som kommer fra sykehus skal resultat og dato for siste test innehentes, hvis dette ikke er informasjon som er mottatt før beboeren ankommer langtidshjemmet.

 • Beboeren har nylig testet negativt på sykehus
  • Det er ikke nødvendig med karantene eller ny test ved ankomst.
 • Beboer er ikke testet på sykehus
 • Dersom beboer kan defineres som nærkontakt etter sykehusoppholdet, se punkt 2
 • Fullvaksinerte og beskyttede beboere trenger ikke gå i karantene eller testes ved ankomst
 • Beboer som har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder skal ikke testes

6. Følgede gjelder for beboere som kommer fra helsehus:

 • Beboere som er isolerte med påvist Covid-19 på Solvang helsehus skal ikke flyttes til langtidshjem før de er friskmeldte i henhold til prosedyre Koronavirus - Friskmelding og oppfølging av pasient/beboer, medarbeider, institusjon
 • Beboere som er i karantene på andre helsehus venter karantenetiden ut, før de flytter til langtidshjem. For smitteverntiltak som må ivaretas under transport av beboere mellom institusjoner, se prosedyre Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)
 • For beboere som har vært på helsehus, som  kan defineres som nærkontakter, se punkt 2.
 • For beboere som kommer fra helsehus uten Covid-19-relaterte symptomer:
  • Beboere som kommer fra helsehus skal få avklart Covid-19 status på heleshuset før flytting til langtidshjem. Dette betyr at beoerne testes på helsehuset og testsvar må foreligge før overflytting. Transport av beboer mellom helsehus og langtidshjem må foregå som beskrevet i prosedyre Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)
 • Fullvaksinerte eller beboere som har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder trenger ikke å bli testet før de overflyttes fra helsehus til langtidshjem med mindre de har luftveis-symptomer eller kommer fra en enhet med påvist smitte. 

7.  Følgede gjelder for beboere som kommer fra Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

For beboere fra KAD skal resultat og dato for siste test innehentes, hvis dette ikke er informasjon som er mottatt før beboer ankommer langtidshjemmet.

 • Beboeren har nylig testet negativt på KAD
  • Det er ikke nødvendig med karantene eller ny test ved ankomst.
 • Beboeren har testet positivt på KAD, se punkt 1.
 • Beboer er ikke testet på KAD:
  • Lege ved langtidshjemmet gjør en faglig vurdering  om det er indikasjon for test ved ankomst.
 • Dersom beboer kan defineres som nærkontakt etter oppholdet på KAD, se punkt 2.
 • Fullvaksinerte, beskyttede  eller beboere som har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder trenger ikke gå i karantene eller testes ved ankomst

8. Følgende gjelder for beboere som drar på besøk utenfor lantidshjemmet

Se prosedyre Koronavirus - Besøksregler på langtidshjem og helsehus

Kompetanse

Det må sikres at ansatte har grunnleggende ferdigheter i basale smitteverntiltak, isolasjon med dråpesmitte-regime og nødvendig kunnskap om riktig bruk av beskyttelsesutstyr.

 

Hjemmel

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

Koronavirus -Nasjonal veileder fra Helsedirektoratet kap. 9 Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering

 

Referanser

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/