Koronavirus - Bruk av plasser ved KCB senteret (Solvang helsehus) v. 1.8

Formål 

Sikre riktig bruk av Covid -19 plasser ved Kommunal covid-19 behandlingsenhet (KCB), sørge for god pasientflyt fra sykehusene, Kommunal akutt døgnenhet (KAD) , helsehus, langtidshjem og bydelene  i forbindelse med pågående koronavirus-pandemi. 

Omfang/virkeområde

Samhandling mellom sykehusene, KAD, helsehusene,langtidshjemmene, Formidlingen i Sykehjemsetaten, Økonomiavdelingen i Sykehjemsetaten, samt bydelene 1-15.

KCB senteret er byomfattende og en behandlingsenhet for pasienter med påvist Covid 19.

Øvrige plasser ved Solvang helsehus tilpasses til beredskapssituasjonen i Oslo.
 

Ansvar

 • Sykehjemsetaten       :Har det overordnede ansvar for prosedyren. Alle berørte parter kan melde om behov for endringer
 • Administrasjonsbydel: Bydelen saksbehandler, fatter vedtak og betaler for plassene. KCB plassene er unntatt betaling 
 • Formidlingen i SYE   : Ha oversikt over plasser, koordinere venteliste, tildele KCB plasser etter gjeldende rutiner
 • KCB-senteret      : Drifte Covid-19 plasser

Beskrivelse

Pasientflyt

1. Pasienten kommer fra hjemmet 

Pasienter med uavklart Covid-19 status og  der Covid-19-status ikke kan avklares i hjemmet, må legges inn på KAD

KAD kontakter aktuell bydel for  videre plan og saksbehandling etter følgende kriterier:

 • Til KCB senteret: Positiv Covid-19-test og i hovedsak NEWS-score 2-4, men også stabile pasienter med høyere NEWS.
 • SYE skal i utgangspunktet ivareta eldreomsorgen, men må være forberedt på å ta imot yngre pasienter når disse har behov for heldøgns observasjon
 • Ved negativ Covid-19-test og behov for heldøgns observasjon, legges pasientene inn på helsehus tilhørende aktuell bydel
 • Pasienter som tester positivt på Covid-19 på samtlige helsehus skal flytte positive Covid-19 pasienter til KCB senteret
 • Til hjemmet for isolering: Positiv Covid-19-test. Pasienten vurderes å ikke være i behov av heldøgns oppfølging og utskrives til hjemmet  etter vurdering av den kliniske utviklingen

Personer med demenssykdom som har korttids- eller langtidsvedtak, og ikke er i stand til å overholde smittevernregler, skal ikke på KAD, men kohortisoleres på KCB senteret. 

2.  Pasienten kommer fra sykehus

 • Pasienter med påvist Covid-19 som fortsatt trenger heldøgns observasjon og isolering, legges inn på KCB senteret. Disse pasientene skal ha NEWS-score 2-4. For administrering av plass, se tabell nedenfor
 • Beboer med langtidsplass som er innlagt på sykehus og får påvist Covid-19 på sykehuset skal tilbake til langtidshjemmet dersom vedkommende er i stand til å overholde smittevernregler. Beboer isoleres jmfr prosedyre Koronavirus - Friskmelding og oppfølging av pasient/beboer, medarbeider, institusjon
 • Dersom beboer med langtidsplass vurderes av sykehuset og av langtidshjemmet til ikke å være i stand til å overholde smittevernregler overføres beboer til KCB senteret .

​3.  Pasienten kommer fra helsehus   

 • Helsehusene skal behandle fullvaksinerte, smittede pasienter med moderate symptomer på egen institusjon, gitt at de har eget rom med bad
 • Uvaksinerte pasienter fra helsehusene som tester positivt på Covid-19 , flyttes til KCB.
 • Pasienter som tester positivt på Covid-19 på Ullern-, Lilleborg - og Solfjellshøgda helsehus  og vedkommende ikke er i stand til å overholde smittevernregler skal flyttes til KCB senteret

4. Utskrivelse fra KCB senteret og helsehus til langtidshjem

Administrering av plasser på KCB.senteret til pasienter med Covid-19 på

 dagtid mandag - fredag innen kl. 15.35

Ansvar
Fra sykehus  

Bydelen sjekker e-link om det er UK-meldte med behov for Covid 19-plass

Administrasjonsbydel

For pasienter med påvist Covid-19 og NEWS-score 2-4 som trenger heldøgns observasjon;
Opprette sak/ fatte vedtak ; 42=Korttidsopphold annet

Administrasjonsbydel

Opprette venteliste med riktig plasstype;  41=  Covid-19 Solvang
Nivå på tjenesten settes til 1.16

Administrasjonsbydel

Kontakte Formidlingen i SYE vedrørende behov Covid - 19 plass og gi informasjon om pasient

Administrasjonsbydel

Kontakte KCB senteret og gi opplysninger om pasient, hvor vedkommende kommer fra og oppgi kontakttelefon

Formidlingen

Fra Helsehus  
Kontakte aktuell bydel og Formidlingen om behov for innleggelse ved KCB senteret Aktuelt helsehus
Opprette sak/ fatte vedtak ; 42=Korttidsopphold annet Administrasjonsbydel
Opprette venteliste med riktig plasstype;  41=  Covid-19 Solvang
Nivå på tjenesten settes til 1.16
Administrasjonsbydel
Kontakte Formidlingen i SYE vedrørende behov Covid - 19 plass av plass og gi informasjon om pasient Administrasjonsbydel

Fra sykehus og helsehus booke plass etter gjeldende retningslinjer

Formidlingen

Daglig sjekke venteliste  med behov for plasstypen Covid-19 Solvang

Formidlingen

Ved behov for utvidet opphold, melde administrasjonsbydel i 120- revurderingsjournal

Helsehus

Ta ut revurderingsjournaler x 2 daglig. Foreta vurdering av behovet, evt. revurdere sak og opprette ny venteliste  med riktig plasstype 41= Covid-19 Solvang. Nivå på tjenesten settes til 1.16

Administrasjonsbydel

Forlenge oppholdet

Formidlingen

Ved innleggelse sykehus; Skrive OL-beskjed til administrasjonsbydel. Tjenesten settes på "midlertidig stopp" eller det avtales med bydel at oppholdet skal avsluttes

Helsehus

Skrive 135 -OL beskjed til formidlingen når pasienten reiser før avtalt tid, innlegges sykehus og det er avtalt at oppholdet skal avsluttes, eller at pasienten dør før oppholdets slutt

Administrasjonsbydel

Skrive 164- journal "innkomst/ utreise" når pasient reiser hjem eller dør

Helsehus

Avslutte opphold i samsvar med OL - Beskjedjournal

Formidlingen

Sjekke OL- beskjedjournaler daglig x 2

Formidlingen/ Helsehus/ Administrasjonsbydel

Kontrollere fakturagrunnlag rapp. 15164 -16_SYE_Internfakturering KTO utover en bloc.

Fakturering korttid utover en bloc pr mnd, overleveres Økonomiavdelingen

Formidlingen

Fakturere administrasjonsbydel

Økonomiavdelingen

Fra langtidshjem  
Kontakte formidlingen for overføring til KCB senteret Aktuelt langtidshjem
Kopier tjenesten langtidsopphold i sykehjem - koble til sak. Nivå på tjenesten settes tl 1.16 Formidlingen
Opprette venteliste med riktig plasstype;  41=  Covid-19 Solvang
 
Formidlingen
Kontakt koordinator ved KCB senteret og book opphold Formidlingen
Avslutte opphold i samsvar med OL - Beskjedjournal Formidlingen

 

 

 

Referanser

Overordnet rutine er:
se under fanen Relatert