Koronavirus - Karantene, isolat og kohort v. 2.7

Formål

Beskrive forskjellen på kohortisolering, karantene og isolat, samt sikre riktig og rasjonell bruk av smittevernutstyr for å redusere risiko for spredning av SARS-CoV-2 og andre smittsomme agens

Omfang/Virkeområde

Gjelder alle helsehus og langtidshjem i Sykehjemsetaten

Ansvar

Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren følges

Aktivitet/Beskrivelse

Definisjoner:

Karantene: Skal i all hovedsak holde seg på rommet, men kan gå tur ute, med minst 1 meter avstand til andre i 10 døgn etter siste kontakt med den syke. Testes etter anbefalt regime. Koronavirus - Smittesporing og testregime ved bekreftet tilfelle Alle som skal inn på rommet skal desinfisere hender og benytte munnbind og visir. I stell anbefales stellefrakk og hansker. Håndhygiene skal utføres når rommet forlates.

Isolasjon: Smittede beboere (både asymptomatiske og symptomatiske) inntil lege friskmelder i henhold til prosedyre. Alle som skal inn på rommet skal sprite hender før og etter påkledning av fullt smittevernutstyr (munnbind, visir, smittefrakk og hansker).

Kohort: Samling av like. Dvs. dersom alle beboerne er smittet, kan det opprettes en kohort. Dersom det er ulike kategorier (smittede, nærkontakter og andre) kan ikke kohort benyttes. Det må defineres hvilke rom som har smittede og hvilke som er i karanten (er nærkontakter). Det finnes skilter til dette i smitteskiltbanken. Alternativt kan det lages flere ulike kohorter i samme avdeling. Det må skiftes smittevernutstyr ved overgang til de ulike sonene.

Følgende bør gjøres når pasient/beboer må være i karantene

 • Beboere definert som nærkontakter skal som hovedregel i romkarantene
 • Pasienten/ beboeren plasseres på enerom med eget bad og toalett. Langtidshjem som ikke har bad og toalett på rommene må tilrettelegge for at beboere som er i karantene får disponere eget bad og toalett utenfor rommet så langt dette lar seg gjøre
 • Det anbefales og tydelig markeres karanteneregime på døren. Forslag til dørskilt finnes i smitteskiltbanken og er vedlagt (trykk på "Relatert" og videre på "Vedlegg")
 • Pasienten/ beboeren må unngå fellesarealer så langt dette lar seg gjøre
 • Pasienten/ beboeren må få informasjon om viktigheten av god hoste- og håndhygiene, og personalet må legge til rette for etterlevelse
 • Pasienten/ beboeren må observeres for Covid-19-relaterte symptomer. Se prosedyre Koronavirus - Tidlig oppdagelse og rask respons
 • Rommet skal rengjøres daglig, kontaktpunkter desinfiseres. Det er ikke nødvendig med smitteutvask når karantene avsluttes etter 10 dager og negative testresultater.

Bruk av smittevernutstyr når pasient/ beboer er i karantene:

 • Helsepersonell som skal stelle, undersøke, behandle eller ha nær kontakt (nærmere enn 2 meter) med pasienter/beboere i karantene skal følge basale smittevernrutiner.
  • Utfør hånddesinfeksjon
  • Ta på munnbind
  • Ta på visir (evt. Vernebriller om visir ikke er tilgjengelig)
  • Ta på stellefrakk evt. plastforkle
  • Ta på hansker

Hansker skiftes mellom urene og rene oppgaver og hånddesinfeksjon utføres.

 

Følgende bør gjøres når pasient/beboer må være på isolat:

 • Pasienten/beboeren plasseres på enerom med eget bad eller toalett
 • Det må tydelig markeres smitteregime på isolatets dør. Oppslag som kan benyttes i og utenfor isolater må tilpasses den enkelte institusjon med tanke på lokale forhold. Forslag til dørskilt finnes i smitteskiltbanken og er vedlagt (trykk på "Relatert" og videre på "Vedlegg")
 • Det anbefales å henge opp skilt med rett avkledning av smittevernutstyr der medarbeidere skal kle av seg (innsiden av døren, i slusen osv). Forslag til dørskilt finnes i smitteskiltbanken og er vedlagt (trykk på "Relatert" og videre på "Vedlegg")
 • Isolerte pasienter/beboere skal i minst mulig grad forlate isolatet. Må de ut, skal de ha på munnbind og følges av personalet
 • Dersom pasient/beboer må ut av isolatet for å gjøre nødvendige undersøkelser, skal pasient/beboer ha på kirurgisk munnbind med mindre medisinske årsaker taler i mot dette
 • Rommet skal rengjøres daglig og smitteutvask gjennomføres etter anbefalte metoder og midler i henhold til Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og langtidsinstitusjoner (Ikke tilgjengelig) Koronavirus - Daglig rengjøring og sluttdesinfeksjon

Smittevernutstyr som skal benyttes når beboer er på isolat/kohortisolat:

Hansker skiftes mellom urene og rene oppgaver og hånddesinfeksjon utføres. Det må skiftes smittevernutstyr ved overgang til de ulike sonene (pasientrom og fellesområde).

Det viktigste ved bruk av smittevernutstyr er å unngå å kontaminere seg selv ved avkledning. Se smitteskilt nr 8, avkledning (trykk på "Relatert" og videre på "Vedlegg").

Se tabell 1a på FHI sine sider om personlig beskyttelsesutstyr.

 

Kohortisolering

Kohortisolering iverksettes bare dersom enkeltisolering er uhensiktsmessig eller umulig! Kohorter er midlertidige løsninger og krever nøye vurdering. Se Koronavirus - Veileder for opprettelse av kohort

Kohortisolering innebærer å samle de med samme diagnose (smittet for seg og nærkontakter for seg/i egen kohort) slik at god arbeidsflyt oppnås og godt smittevern ivaretas. En enhet kan deles inn i ulike kohorter dersom beboerne bor slik til at det er hensiktsmessig.

En forutsetning for effektiv kohortisolering er eget toalett og dusj som bare benyttes av de kohortisolerte beboerne.

Følgende bør gjøres ved arbeid i kohort

Ansatte skal ha eget toalett og pauserom utenfor kohorten. Vurder om det er behov for egen garderobe.

 1. Nødvendige rom/område utpekes til kohortisolering
 2. Adgangen til rom/området begrenses til det som er høyst nødvendig
 3. En definert gruppe medarbeidere betjener kohorten (jobber ikke ved andre enheter)

Kun utstyr som er strengt nødvendig i behandlingen oppbevares i kohort. Lagerbeholdning av rent/sterilt gods, legemidler og tekstiler bør ikke lagres i samme areal som kohort avvikles. Der det ikke er mulig og unngå, skal det oppbevares i lukkede skap/skuffer eller i lukket rom. Utstyr (inklusiv uniformer og smittevernutstyr) skal ikke lagres på åpne traller i kohorten.

Unngå unødvendig trafikk inn og ut av kohorten.

Det er utarbeidet en veileder som kan være til hjelp ved etablering av kohort: Koronavirus - Veileder for opprettelse av kohort

Opphør av kohortisolering

Kohortisoleringen opphører når det er hensiktsmessig og senest når siste pasient/beboer er friskmeldt eller utskrevet. Fellesarealene i kohorten skal smittevaskes ved opphør av kohort. Se videre prosedyre Koronavirus - Daglig rengjøring og sluttdesinfeksjon

Kompetanse

Det må sikres at ansatte har grunnleggende ferdigheter i basale smitteverntiltak og nødvendig kunnskap om bruk av beskyttelsesutstyr når pasient/beboer er i henholdsvis karantene, på isolat eller i kohort.

 

Referanser

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller med koronavirus (coronavirus) og kontakter​

Veileder i basale smitteverntiltak fra FHI

Koronaveileder for sykehjem fra FHI