Koronavirus - Aerosolgenererende prosedyrer og bruk av åndedrettsvern v. 1.5

Formål

Sikre rasjonell bruk av åndedrettsven for å hindre smittespredning av SARS-CoV-2.

Omfang/Virkeområde

 • Omfatter alle helsehus og sykehjem.
 • Omfatter pasienter/beboere med bekreftet eller mistenkt Covid-19-infeksjon. 

Ansvar

Institusjonssjef har ansvaret for at prosedyren følges

Aktivitet/Beskrivelse

Aerosolgenererende prosedyrer (AGP):

 • Ved AGP kan helsepersonell eksponeres for små aerosoler (< 5 µm) fra pasientens luftveier som kan inhaleres ned i de perifere alveoler og gi sykdom.
 • Planlagte AGP bør utføres i undertrykksventilerte rom.  Andre egnede rom/arealer vurderes brukt basert på lokale forhold og i samråd med smittevernpersonell. I de fleste tilfeller vil det være pasientens/boboers rom eller et rom tilknyttet et kohortisolat
 • Kun helsepersonell som er nødvendig for å gjennomføre prosedyren, skal være til stede når AGP gjennomføres.

Smittevernutstyr ved AGP

For korrekt av- og påkledning av smittevernutstyr se Koronavirus - Bruk av smittevernutstyr, på- og avkledning av smittevernutstyr   og VAR Health Care 

 • Åndedrettsvern (FFP3/P2-maske)
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 • Smittefrakk
 • Hansker
 • Hette
 • Ved bruk av åndedrettsvern (FFP3/P2-maske):
  • Åndedrettsvern bør ikke benyttes sammenhengende i mer enn en time. 
  • Det er viktig å ta tetthetssjekk hver gang åndedrettsvern tas på. Ved skjegg vil det ikke være mulig å få åndedrettsvern tett, og det anbefales ikke at personen går inn og gjennomfører prosedyren. 
  • Metoder for tetthetstesting er beskrevet i informasjonsmateriell fra produsent/leverandør. En maske som under testing holder seg tett til huden i minst 10 sekunder anses å være tett.
  • Ikke ta på åndedrettsvernet under bruk

Prosedyrer der åndedrettsvern (FFP2/P3-maske) skal brukes:  

 • Ved intubering/ekstubering og manuell ventilering, bruk av åpent trakealsug og kortvarig frakopling (kan skje, for eks. ved hoste/snuing osv.)
 • Trakeotomi- og trakeostomiprosedyrer (innleggelse, åpent sug, seponering)
 • Bronkoskopi og øre-nese-hals luftveisprosedyrer som involverer bruk av sug
 • Bruk av BiPAP (Bi-level Positive Airway Pressure) og CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)-ventilasjon
 • Høyhastighets oscillerende ventilasjon som HFOV (High-Frequency Oscillating Ventilation)
 • High Flow Nasal Oxygenation (HFNO) når det benyttes over 15 liter O2/min 
 • Prosedyrer som fører til mobilisering av slim fra beboerens/pasientens luftveier som hostes opp (indusert sputum), for eksempel i forbindelse med lungefysioterapi

Prosedyrer der åndedrettsvern (FFP2/P3-maske) ikke skal brukes:

 • Ved hals/nasofarynks-prøvetakning
 • Ved klinisk undersøkelse
 • Når vitalia/NEWS tas
 • Ved stell/pleie
 • Ved bruk av nebulisering/forstøverapparat
  • Aerosolene kommer fra væsken i medikamentkammeret, og ikke fra beboerens/pasientens luftveier

Hjemmel

 Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

Referanser

Infeksjonskontrollprogram Oslo kommune 

FHI - Koronavirus - Personlig beskyttelsesutstyr ved korona https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/

FHI - Smitteverntiltak ved aerosolgenererende prosedyrer 

Arbeidstilsynet - Bruk av åndedrettsvern