Koronavirus - Friskmelding og oppfølging av pasient/beboer, medarbeider, institusjon v. 2.14

Formål

Fastslå når en kan friskmeldes etter Covid-19-smitte. Gleder både pasient, beboer, medarbeidere, pårørende og institusjon.

Omfang/Virkeområde

Omfatter alle helsehus og langtidshjem

Definisjoner

Institusjon med pågående smitte: Institusjon med smittet pasient/beboer

Institusjon med potensiell smitte: Institusjon med medarbeider som har fått bekreftet Covid-19-infeksjon som har vært på jobb og kan ha smittet beboere. Situasjonen for nærkontakter er uavklart.

Institusjon med smittetilknytning: Medarbeider som har fått bekreftet Covid-19-infeksjon, men har ikke har vært på jobb siste 10 dager og kan derfor ikke ha smittet pasienter/beboere. En institusjon med smittetilknytning kan friskmeldes, så lenge det er avklart at medarbeideren ikke kan ha smittet pasienter/beboere/andre medarbeidere.

Ansvar

Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren følges

Aktivitet/Beskrivelse

Pasient/beboer

For Sykehjemsetaten gjelder samme kriterier som FHI beskriver for friskemelding og isolasjonsopphør. For pasienter som isoleres i helseinstitusjon eller som er alvorlig immunsupprimert, oppheves isolering avhengig av klinisk forløp. Husk at eldre pasienter i sykehjem kan ha atypiske symptomer:

Mild/moderat sykdom (ikke oksygenkrevende): 

  • minst 10 dager etter symptomdebut OG feberfri* i minst 48 timer OG i klinisk bedring

Ved alvorlig eller kritisk forløp: hypoksi (saturasjon <94% eller oksygenkrevende pasient)

  • minst 14 dager etter symptomdebut OG feberfri* i minst 48 timer OG i klinisk bedring 

For alvorlig immunsupprimerte***

  • anbefales individuell vurdering, men minst 14 dager OG minst 48 timer etter feberfrihet* OG stabil klinisk bedring**

Vanligvis behøver ingen å være isolert i mer enn 20 dager. 

* uten bruk av febernedsettende preparater. 

** Ved langtrukkent forløp med manglende klinisk bedring og/eller vedvarende feber, kan bruk av RT-PCR og antistofftest vurderes.  Evaluering av mengde viral RNA (estimert ved bruk av CT verdier fra SARS CoV-2 rt-PCR) og antistoffstatus kan inngå i vurderingen av varighet av isolering. 

​Etter disse kriteriene regnes personen ikke lenger som smitteførende, selv om en del fortsatt vil ha vedvarende symptomer som f.eks. tap av/endret smak- og luktesans, resthoste, tungpusthet og nedsatt almenntilstand.

Det er viktig å gi beskjed til smittevernteam når en beboer/pasient er friskmeldt.

Se FHIs informasjon om Opphevelse av isolasjon ved covid-19

Institusjon

For at en institusjon skal kunne friskmeldes må følgende være oppfylt:

  • Eventuelle beboer/pasient må være være friskmeldt og ferdig med isolasjonsperioden
  • Isolat/kohortisolat må være opphevet og smittevaskes i henhold til Koronavirus - Daglig rengjøring og sluttdesinfeksjon (Gyldig)
  • Alle testing på berørt enhet/institusjon skal være avsluttet 
  • Avslutte all oppfølging av nærkontakter i Pasinfo
  • Når institusjonen oppfyller krav til friskmelding skal dette varsles smittevernteamet for kvalitetskontroll. Smittevernteamet loggføre dette i CIM.

Se Koronavirus - Smittesporing og testregime ved bekreftet tilfelle

 

Medarbeider og pårørende

PCR-testing før friskmelding anbefales ikke for denne gruppen.

Medarbeidere som har vært hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen når det har gått 5 dager etter symptomdebut OG de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. 

Isolering oppheves også i de tilfellene der andre i samme husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene. 

Medarbeideren kan da gå tilbake på jobb. Når bydelen friskmelder medarbeiderne er de klare til å komme tilbake på jobb.

Pårørende som har vært hjemmeisolerte kan komme på besøk igjen når det har gått 5 dager etter symptomdebut OG de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende legemidler.

Etter disse kriteriene regnes personen ikke lenger som smitteførende, selv om en del fortsatt vil ha vedvarende symptomer slik som tap av/endret smak- og luktesans, resthoste, tungpusthet og nedsatt almenntilstand.

 

Retesting etter friskmelding fra covid-19 infeksjon

Det mangler foreløpig sikker kunnskap om varighet av immunitet mot SARS-CoV-2 infeksjon etter man har gjennomgått infeksjon. Kunnskap viser hittil at reinfeksjon fortsatt er veldig sjeldent første 3 måneder, og at når reinfeksjoner skjer er disse i stort sett mildere, eller asymptomatiske, infeksjoner. Les mer om FHIs råd "Etter å ha gjennomgått covid-19"

Medarbeidere og pasienter/beboere som er friskmeldt etter gjennomgått Covid-19-infeksjon er unntatt fra krav om karantene ved smittesporing i 12 mnd beskrevet i prosedyre Koronavirus - Smittesporing og testregime ved bekreftet tilfelle

Ved nye luftveissymptomer må annen årsak enn Covid-19-infeksjon vurderes. Medarbeidere må holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet og pasient/beboer må isoleres/skjermes fra andre. Dersom det likevel er klinisk mistanke om Covid-19-infeksjon etter at andre årsaker er vurdert, kan medarbeider/pasient/beboer likevel testes. Et positivt testsvar må likevel tolkes med forsiktighet fordi det kan vise gjennomgått og ikke lenger smittsom infeksjon. PCR-testen påviser virusets arvestoff og skiller ikke mellom rester av virus og smittsomt virus. Virusrester kan hos noen være til stede i luftveiene i flere uker og måneder etter at infeksjonen er over.

Ved klinisk mistanke om ny Covid-19 infeksjon før det har gått 3 måneder, skal medarbeider/pasient/beboer isoleres frem til vedkommende kan friskmeldes slik som beskrevet i denne prosedyren.

Hjemmel

 Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

Referanser

Koronaveileder fra FHI, Opphevelse av isolasjon ved covid-19

Koronaveileder fra FHI, Råd til sykehjem under covid-19-pandemien