Koronavirus - Tidlig oppdagelse og rask respons v. 1.5

Formål

At ansatte er godt kjent med og har kunnskaper om tidlig å kunne oppdage symptomer og tegn på covid-19 hos beboer/pasient, på alle langtidshjem/helsehus i Oslo kommune. Dette for å raskt kunne iverksette forebyggende tiltak som isolering, vurdering av omsorgsnivå, prøvetaking, smitteoppsporing og karantene for ansatte for å begrense smittespredning på langtidshjem/helsehus.

Omfang/Virkeområde

Gjelder alle helsehus og langtidshjem i Sykehjemsetaten.

Merk at denne prosedyren omhandler hvilke kartleggingsverktøy og metodikk som er grunnleggende å ha kunnskap om for å kunne oppdage mulige symptomer på covid-19 tidlig for å kunne foreta en rask respons.

Den beskriver ikke behandling og oppfølging av pasienter eller smitteverntiltak.

Ansvar

Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren blir fulgt.

Aktivitet/Beskrivelse

Helsepersonell ved institusjonen må være særlig oppmerksom på enhver endring i funksjonsnivå hos beboer/pasient. Gode systematiske observasjoner etter ABCDE metodikk gjennomføres for å sikre at endringer oppdages tidlig.

1. Symptomer på covid-19 hos den eldre pasient

Vanligste symptomer ved covid -19:

 • Nedsatt smak- og luktesans
 • Tørrhoste /lett hoste, kan mangle hos eldre
 • Slitenhet /utmattelse
 • Muskelsmerter
 • Feber, kan mangle hos eldre
 • Tung pust 5-6 dager etter smitte
 • Hypoksi, med lav SpO2

Vær oppmerksom på at symptomer kan variere fra dag til dag og gjennom forløpet. I starten kan det være få og milde symptomer, man kan se forbedring, med påfølgende forverrelse.

Atypiske symptomer på covid -19 hos eldre:

Multimorbide sårbare eldre vil ofte reagere atypisk på infeksjon, og skal vurderes bredt. 

Eldre kan ha avvikende vitalia som at temperaturstigning uteblir eller synker. Vær videre spesielt oppmerksom på:

 • Nyoppstått funksjonssvikt
 • Nyoppstått forvirring og tegn på delir
 • Nyoppstått inkontinens/urinretensjon
 • Økt falltendens
 • Forverring av kroniske sykdommer

Andre symptomer kan forekomme:

 • Rennende nese
 • Sår hals
 • Slimhoste
 • Blodig opphostet slim
 • Frysninger/frostanfall
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Uvelhet
 • Kvalme og evt. oppkast
 • Magesmerter og i noen tilfeller diaré

 

2. Rask respons og handling ved mistanke om covid-19

Alle med symptomer nevnt ovenfor og spesielt luftveisinfeksjon, selv lette symptomer, bør tolkes som covid-19 med iverksettelse av tiltak. Smitteverntiltak for covid-19 bør følges inntil resultat av prøvetaking foreligger.

På institusjoner med påvist covid-19 smitte blant beboere/pasienter anbefales det at alle beboere/pasienter på smitterom / i kohortavdeling følges opp daglig etter ABCDE prinsipper med vitale målinger i forbindelse med morgenstell for å følge med på endringer. Denne oppfølgingen anbefales også hos nærkontakter, hos beboere med luftveissymptomer og hos alle vi ser endringer hos.

På institusjoner uten påvist smitte anbefales det å være svært oppmerksom på små kliniske endringer for raskt å kunne isolere pasienter og brukere for å forhindre smittespredning. Dette er kontinuerlige observasjoner alle ansatte bør være oppmerksomme på. I tillegg anbefales det å utføre vitale målinger 1 gang per uke for å kunne oppdage endringer som ikke vises klinisk, med særskilt vekt på respirasjonsfrekvens og saturasjonsmåling.  

 1. Helsepersonell skal gjennom hele døgnet overvåke nyoppståtte symptomer hos beboere/pasienter og kunne vurdere om symptomene er forenlig med covid- 19.
 2. Endringer som er forenlig med covid-19 skal umiddelbart meldes til sykehjemslege og avdelingsleder. Dersom sykehjemslege ikke er tilgjengelig, er det ansvarlig sykepleier som skal vurdering om tiltaker som utføres. Se kontaktinformasjon i prosedyren Koronavirus - Overordnet veileder Sykehjemsetaten.
 3. Det rekvireres prøvetaking av beboer/pasient, følg prosedyre Koronavirus - Prøvetakning.
 4. Beboer/pasient isoleres og smitteverntiltak iverksettes frem til det foreligger prøvesvar.
 5. Smittevernsoppsporing iverksettes etter prosedyre Koronavirus - Smittesporing og testregime ved bekreftet tilfelle
 6. Dersom negativt prøve skal lege vurdere sannsynligheten for smitte før beboer tas ut av isolasjon. Det kan være behov for ny prøve for å forsikre at beboer ikke er smitteførende.

 

3. Læringsressurser, kartleggingsverktøy og dokumentasjon

For å fange opp endring er det viktig å ha kartlagt og dokumentert pasientens habituelle (normale) tilstand.

Læringsressurser

Ved nyoppståtte symptomer gjennomfør pasientobservasjoner etter ABCDE prinsippet, en metodikk til hjelp for å gjøre riktige observasjoner og tiltak til riktig tid. Her finner du en digital læringsressurs om klinisk observasjonskompetanse med utfyllende informasjon om alle punktene innenfor ABCDE. Hvis ansatte er kjent med NEWS2 kartlegging vil dette være en god beslutningsstøtte da vurdering av vitalia fører til tidlig oppdagelse av endring i helsetilstand. Bruk ISBAR ved konferering med lege/sykepleier om beboer/pasient sin tilstand for en strukturert samtale.

Ved covid-19 sykdom er observasjoner innen prinsipp «B» respirasjon ekstra viktig, da dette er en sykdom som påvirker luftveiene i stor grad. Samtidig er symptombildet sammensatt og ofte atypisk for den eldre pasient, se punkt 1.

For å kartlegge respirasjon:

Kartleggingsverktøy som kan benyttes i vurderingen:

 • ABCDE og NEWS og ISBAR tabell for vurdering av skår
 • Det er utviklet et støtteark som inneholder NEWS, ABCDE og ISBAR. Vi anbefaler å printe ut dette og legge det på pasientens rom. Før inn målinger i skjemaet for å følge utvikling over tid, dokumenter i tillegg i Gerica.
 • Ved nyoppstått forvirring bør delirkartlegging gjennomføres. Benytt kartleggingskjema 4AT. Har pasienten kjent demens vil OSLA være mer egnet.
 • Som hjelp til å vurdere skrøpelighet kan man bruke strukturert instrument. Clinical Frailty Scale (CFS) kan være nyttig både som hjelpemiddel for å vurdere endring av funksjonsnivå og ved behandlingsavklaring.

Observasjoner og tiltak skal dokumenteres i Gerica:

 • Følg prosedyre for Tidlig identifisering av kliniske tegn på forverring av helsetilstanden (Ikke tilgjengelig).
 • Laboratorieverdier registreres under NEWS i labsvar modulen, og bevissthetsnivået ACVPU føres under tiltaket medisinsk observasjon
 • Ved mistanke om smitte eller forverret helsetilstand skal dette føres i journal 162 til legetilsyn, og lege skal varsles.
 • Lege fører vurderinger i journal 163 etter legevisitt.

Se prosedyre Gerica Journal Dokumentasjon av NEWS - bruk av ISBAR (Ikke tilgjengelig)for utfyllende opplysninger.

Vær oppmerksom på at undersøkelsesutstyr er potensiell smittekilde. Ved mistanke om smitte må utstyr rengjøres og desinfiseres etter kontakt med beboer.

Kompetanse

Beboer/pasient vurderes av sykepleiere og leger. Øvrig kompetent helsepersonell bistår med måling av vitalia og pasientobservasjoner. Opplæring/oppfriskning av nødvendig kompetanse er beskrevet under punkt 2 i denne prosedyren.

Det må sikres at ansatte har grunnleggende ferdigheter i basale smitteverntiltak og nødvendig kunnskap om bruk av beskyttelsesutstyr.

Hjemmel

Helsepersonelloven LOV-2019-04-10-11 fra 01.10..2019

Smittevernloven LOV-2019-06-21-46 fra 01.07.2019

Covid-19- forskriften FOR-2020-03-27-470 fra 27.03.2020

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten FOR-2005-06-17-610 fra 01.01.2020

Utstyr

 • Overforstående kartleggingsverktøy.
 • Stetoskop
 • Pulsoksymeter
 • Manuell blodtrykksmåler
 • Termometer
 • Klokke
 • Desinfeksjonssprit til teknisk utstyr
 • Smittevernsutstyr
 • Prøvetaknings utstyr til koronaprøve

Referanser

FHI.no https://www.fhi.no/

FHI Koronaveileder https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kommunehelsetjenesten-og-tannhelsetjenesten/sykehjem

Helsenorge.no https://helsenorge.no/

Heppner, Hans Jürgen et al.(2013): Infections in the Elderly. Critical Care Clinics, Volume 29, Issue 3, 757 – 774 https://www.criticalcare.theclinics.com/article/S0749-0704(13)00039-0/fulltext

Klinisk observasjonskompetanse i kommunen, KlinObsKommune: https://www.utviklingssenter.no/klinisk-observasjonskompetanse

Kompetansebroen.no https://www.kompetansebroen.no/vitaleparametere/?o=oa

NHI.no https://nhi.no/

Norsk forening for geriatri: https://www.legeforeningen.no/contentassets/21ef25cf569d44749573de21a8d6b043/clinical-frailty-scale-norsk_.pdf

Norsk forening for geriatri: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-geriatri/fag/tester-og-registreringsskjemaer/

Royal college of Physicians(2017): NEWS2 Final report

https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2

Royal college of Physicians(2020): NEWS2 and deterioration in COVID-19 https://www.rcplondon.ac.uk/news/news2-and-deterioration-covid-19

VAR healthcare.no https://www.varnett.no/