Egenerklæring ved ansettelse i Oslo kommune v. 1.5

1.0 Formål

  • Sikre at alle som ansettes i Oslo kommune fyller ut covid-19-egenerklæring, MRSA-egenerklæring og tuberkulose-egenerklæring før arbeid med pasienter og barn
  • Forebygge smittsom sykdom i virksomhetene

2.0 Omfang/virkeområde

Gjelder personer som skal jobbe med barn eller pasienter. Dette inkluderer ekstravakter, studenter, elever og hospitanter.

3.0 Ansvar

Enhetsleder/utdanningsinstitusjonen har overordnet ansvar for å innhente egenerklæringsskjema, iverksette forebyggende tiltak og sikre at eventuell undersøkelse gjennomføres før tiltredelse, gjeninntredelse, opplæring og/eller hospitering i stillingen

Alle skal fylle ut egenerklæring som leveres enhetsleder/utdanningsinstitusjonen før jobbstart/praksis. MRSA- og TB-skjema må leveres minimum 14 dager før jobbstart. Covid-egenerklæring leveres så tett opp mot jobb/praksisstart som mulig.

Smittevernoverlegen i Helseetaten har ansvar for å holde prosedyren oppdatert.

4.0 Aktivitet

4.1 Egenerklæring ved covid-19

Gjelder personer som skal jobbe med pasienter:

Personer med symptomer må testes og være frisk før oppstart i jobb/praksis. Smittesituasjonen er i stadig utvikling, og rådene vil oppdateres fortløpende. Det er viktig til enhver tid å sette seg inn i gjeldende smittevernråd fra FHI.

Virksomhetsleder/utdanningsinstitusjonen avklarer jobb/praksisstart med ansatt/student i henhold til egenerklæringene.

4.2 Egenerklæring ved MRSA

Gjelder for personer som skal jobbe i sykehjem og langtidsinstitusjoner.
Mer informasjon i:
Infeksjonskontrollprogrammet for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo kommune 2019, vedlegg 6

4.3 Egenerklæring ved tuberkulose

Gjelder for personer som har skal tiltre/gjeninntre i stillinger i helse- og omsorgstjenesten og som skal jobbe med barneomsorg eller i skolen. Mer informasjon i EQS-prosedyre 27504: Tuberkuloseundersøkelse og smitteoppsporing.

5.0 Hjemmel

Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 3-2 Forhåndsundersøkelse av arbeids- og utdanningssøkere, undersøkelse av arbeidstakere og personer under utdanning

Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier

Forskrift om tuberkulosekontroll (Tuberkuloseforskriften)

 

6.0 Vedlegg

Egenerklæringsskjema-covid-19 (Ikke tilgjengelig)

Egenerklæringsskjema-MRSA (Ikke tilgjengelig)

Egenerklæringsskjema-tuberkulose (Ikke tilgjengelig)

7.0 Referanser

Koronavirus – fakta, råd og tiltakKommentar til dokumentclose  - Folkehelseinstituttet

MRSA-veilederen, Folkehelseinstituttet

Tuberkuloseveilederen, Folkehelseinstituttet