Koronavirus - Veileder for eksterne tjenesteytere og arrangement i Sykehjemsetaten v. 2.27


Koronavirus - Veileder for eksterne tjenesteytere og arrangement i Sykehjemsetaten

Formål

Veilederen har som formål å sikre at Sykehjemsetaten på en forsvarlig måte kan ivareta smittevern og forebygge spredning av koronavirus slik at beboere og pasienter samtidig kan motta tjenester fra eksterne tjenesteytere. 

Omfang/Virkeområde

 • Gjelder for langtidshjem og helsehus i Sykehjemsetaten
 • Som hovedregel gis det kun adgang for autorisert helsepersonell jmf. helsepersonelloven § 48  til å yte tjenester i institusjonene i Sykehjemsetaten

Ansvar

 • Institusjonssjef er ansvarlig for at veilederen følges
 • Institusjonssjef skal sørge for at alle ansatte er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten og legge til rette for at disse kan følges
 • Arbeidsgiver må kartlegge og foreta en risikovurdering av alle farer og problemer som kan oppstå som følge av koronaviruset. Arbeidsgiver skal utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

Beskrivelse

Dokumentasjon

 • Alle eksterne aktører som skal arbeide med pasienter skal fylle ut et egenerklæringsskjema for Covid-19 Dette inkluderer ekstravakter, studenter, elever og hospitanter. 
 • Det anbefales å skrive seg inn i besøksloggen for å kunne se hvem som har vært fysisk tilstede ved institusjonen til bruk ved eventuell smittesporing. Skjemaet skal oppbevares i 10 dager og skal makuleres etter det. 
 • Det skal foreligge en oversikt over hvor pasient/beboer har mottatt behandling og fra hvilke ansatte/tjenesteytere. Disse opplysningene skal oppbevares i 10 dager uker etter utført behandling/konsultasjon, deretter skal opplysningene makuleres på en trygg måte.

Smitteverntiltak for eksterne tjenesteytere

Eksterne tjenesteutøvere som kommer innendørs på sykehjem bør ha status som vaksinert eller delvaksinert. ​Jmf. Folkehelseinstituttet sin definisjon på dette.

 • Eksterne tjenesteytere bruker smittevernsutstyr på lik linje med øvrige medarbeidere, se Koronavirus - Bruk av smittevernsutstyr, på- og avkledning av smittevernutstyr. Sykehjemsetaten har ansvar for at nødvendig smittevernsutstyr er tilgjengelig.
 • Eksterne tjenesteytere bør ha en fast kontaktperson som de henvender seg til ved ankomst langtidshjem/helsehus den aktuelle dagen.
 • Eksterne tjenesteytere må gjennomføre bla. e-læringskurs i smittevern, gjøre seg kjent med FHIs retningslinjer for helsepersonell og forebyggende tiltak og «https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/en-til-en-helsetjenester/. Alt dette samles i eget skriv til eksterne tjenesteytere som det kvitteres for at er mottatt og lest.
 • Tjenesteutøvere skal sette opp timeavtale med minimum 15 minutters opphold mellom kundene for å unngå at det sitter kunder i venterom og for at det skal være tilstrekkelig tid til å smittevaske overflater og utstyr før neste kunde. Ansvar for dette ligger hos tjenesteutøveren.
 • Avdelingene har ansvar for at de beboere/pasienter som møter opp til timeavtale hos eksterne tjenesteytere er friske og symptomfrie.
 • Virksomheten skal lagre oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester 10 dager tilbake i tid til bruk ved eventuell smitteoppsporing. Den skal også ha oversikt over hvor kunden har mottatt tjenester og hvilke ansatte som har gitt tjenester til hver kunde. Virksomheten skal oppbevare informasjonen på forsvarlig måte i 10 dager etter utført tjeneste og må informere kundene om dette.
 • Dersom pasient/beboer utvikler symptom på akutt luftveisinfeksjon under behandling bør pasient/beboer få på seg munnbind og behandling avsluttes. Se prosedyre
 • Dersom det er uoversiktlig utbrudd ved en institusjon må eksterne tjenesteytere være i dialog med institusjonen i forkant for å avklare om tjenesten kan utføres. Se prosedyre.
 • Arbeid på tvers – Forbudet mot arbeid flere steder er opphevet. Oppsummert betyr dette:
  • En generell anbefaling om færrest mulig arbeidsplasser gjelder ikke lenger
  • Tjenestemottakere som er særlig sårbare eller ikke er vaksinert bør fortrinnsvis følges opp av beskyttede (vaksinerte) ansatte
  • Dersom tjenestemottaker er i risikogruppe og uvaksinert bør vedkommende følges opp av beskyttet (vaksinert) personell
  • Grunnleggende smittevernregler skal følges av alle i tjenestene uavhengig av vaksinestatus

Elever og studenter i praksis på sykehjem høsten 2021: Elever (Vg1 og VG2) og studenter kan starte i praksis på sykehjem 3 uker etter at de er vaksinert med 1 dose mot Covid-19. 

Det er et krav for å være i praksis/jobb ved Sykehjemsetatens institusjoner at de minimum har vaksinasjonsstatus «beskyttet».

Dersom elever/studenter er uvaksinert kan ikke praksisperioden gjennomføres i Sykehjemsetaten, med mindre det er medisinske årsaker til at de ikke kan vaksineres. Dersom de ikke ønsker å svare på spørsmål om vaksinasjonsstatus vil de bli ansett for å være uvaksinert.

Trivselstiltak/aktiviteter/sammenkomster for beboere i en avdeling: 

Ubegrenset antall deltakere, da avdelingen er deres hjem/husstand.

Hverdagslig opphold i hagen regnes ikke som arrangement. Beboere fra samme avdeling regnes fortsatt som en husstand. 

Arrangementer i sykehjem og på arrangement utenfor sykehjem sine lokaler:

Sykehjem kan gjennomføre fellesaktiviteter på tvers av avdelinger for fullvaksinerte beboere.

Beboere kan delta på arrangement utenfor sykehjemmet der det er andre deltagere fra andre sykehjem som er tilstede så lenge smitteverntiltakene opprettholdes. Beboere følges av ansatte/hjelpere som har status som fullvaksinert, jmf. definisjon Folkehelseinstituttet. Det er sykehjemmet selv som må ha oversikt over alle som deltar fra sitt sykehjem og at det er i hht. gjeldende anbefalinger som gjelder i Oslo kommune.

Oslo kommune sine gjeldende anbefalinger for arrangement:  

Gjeldende forskrifter for egne arrangement på sykehjemmet 

Gjeldende forskrifter på arrangement som ikke er tilknyttet lokaler på sykehjemmet

Utleie/utlån av lokaler på sykehjemmet til privatpersoner, pårørende og nærmiljøet: Det åpnes for utlån av lokaler på sykehjem. Det forutsettes at gjeldende smittevernregler overholdes, og at ansvarlig lånetaker har en egen gjestelogg for evt.smitteoppsporing. Lokalet skal rengjøres etter bruk av ansvarlig lånetaker. Se prosedyre avsnitt daglig renhold av fellesarealer.

Frivillige/besøksvenner: For beboere som har behov for det, tillates vaksinerte/delvaksinerte besøksvenner, jmf. definisjon.  Det er mulig koble nye besøksvenner til enkelt-beboere. De kan komme på besøk etter gjeldende retningslinjer Koronavirus - Besøksregler på langtidshjem Koronavirus - Besøksregler på helsehus 

 • Besøk kan foregå utendørs, som turgåing, sykkeltur, samvær i hagen ol., eller innendørs på beboers rom eller tilrettelagt besøkslokaler.
 • Trivselstiltak der frivillige/frivillige grupper bidrar kan gjennomføres i tråd med føringer for trivselstiltak/aktiviteter/sammenkomster/arrangement, se lenke over.

Aktører som skal utføre tilsyn og revisjon: Det må legges til rette for at tilsyn og revisjoner kan gjennomføres digitalt, men det kan også avtales revisjoner/tilsyn med fysisk tilstedeværelse om det lar seg gjøre å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak.

Tilsynsutvalg tilbake inn i institusjonene: Under pandemien har bydelenes tilsynsutvalg kun hatt mulighet for å gjennomføre tilsyn digitalt ved institusjoner i Sykehjemsetaten. Nå som samfunnet gradvis åpner igjen bør det åpnes for at tilsynsutvalgene kan komme inn i institusjonene igjen, men at en tar noen forhåndsregler.

 • De ulike tilsynsutvalgene har fokus på ulike ting under tilsynene. Ut fra tema og målsetning for tilsynene avgjøres det på forhånd, i samarbeid med institusjonssjef, om tilsynet bør skje digitalt eller fysisk.
 • Tilsynene bør foregå ved kun en avdeling i institusjonen, og da kun i fellesareal, ikke i beboerrom. Det legges ikke begrensninger på antall deltakere fra tilsynsutvalgene som deltar men det bør unngås at tilsynsutvalgets medlemmer beveger seg mellom flere avdelinger.
 • Medlemmene bør være fullvaksinert. Dersom de ikke er det må de bruke smittevernutstyr og holde avstand.
 • Det oppfordres til at uanmeldte tilsyn foretas digitalt, evt. med 1 times varsel slik at institusjonen kan forberede tilsynet noe.
 • Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver

Forslag til hvilke deler av tilsyn som kan digitaliseres:

 • Varsling og planlegging av tilsyn kan skje digitalt via teams/epost.
 • Intervju med leder og ansatte kan digitaliseres og gjennomføres via Teams.
 • Dersom tilsynsutvalget ønsker å gå gjennom noe type dokumentasjon kan dette sendes anonymisert digitalt til medlemmene i tilsynsutvalgene, f.eks. turnuser, resultat fra ulike brukerundersøkelser, internkontroller o.l.