Koronavirus - Mottak av pasienter med kjent eller ukjent Covid-19-status på helsehus v. 1.8

Formål

Sikre at det gjøres en kartlegging av mulige Covid-19-relaterte symptomer og eksponering for smitte i forkant av mottakelsen av pasient, og at tiltak som testing, karantene, isolasjon og bruk av smittevernutsryr igangsettes for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2-virus.

Omfang/Virkeområde

 Gjelder alle helsehusene.

Ansvar

Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren følges. Lege har ansvar for å vurdere om det er indikasjon for testing

Aktivitet/Beskrivelse

 • Fullvaksinerteog pasienter som har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder er unntatt fra karanteneplikten og testing. Ved symptomer på korona skal de testes.
 • Pasienter som har gjennomgått covid-19 og fått en vaksinedose, regnes også som fullvaksinerte
 • Pasienter som har gjennomgått covid-19 (påvist med PCR-metode) siste seks måneder er unntatt fra karanteneplikten
 • Pasienter som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 12 uker siden, regnes som beskyttet, men gis ikke fritatt fra karantene når de kommer til helsehuset
 • Mottakskoordinator/sykepleier gjennomfører en risikovurdering når pasienten meldes fra sykehus, bydel eller KAD.
 • Les kommunikasjon mellom bydel og helsehus i (OL-Beskjedjournal) 135-journal. Les legeopplysninger fra fastlege eller sykehus i eLink med hesikt å avklare hjemmesituasjon og potensielle nærkontakter
 • Skriv avvik dersom mottak av ny pasient ikke gjennomføres etter fastsatt prosedyre
 • Sykepleier eller lege innhenter informasjon om vaksinasjonsstatus for Covid-19-vaksine ved å gjøre oppslag i SYSVAK-nett. Se prosedyre LokaltGerica Registrere vaksine i Gerica og SYSVAK (Gyldig)
 • Pasienter som ikke er eller skal ha vaksine, eller som ikke har beskyttelse (3-12 uker etter første dose) skal primært stelles av medarbeidere som er fullvaksinerte. Munnbind benyttes i nærkontakt Koronavirus - Bruk av smittevernutstyr, på- og avkledning av smittevernutstyr

For beskrivelse av hva karantene og isolering innebærer:

For tidlig oppdagelse av symptomer og tegn på Covid-19:

 • Se prosedyre Koronavirus - Tidlig oppdagelse og rask respons . Symptomer på Covid-19 kan oppstå på et senere tidspunkt under oppholdet på helsehuset, til tross for negativt testresultat før eller rett etter ankomst. Dersom symptomer oppstår skal pasienten isoleres og testes på nytt.

Bruk av tvang

 • Det er ikke anledning til å teste asymptomatiske pasienter ved bruk av tvang
 • Karantene kan ikke pålegges asymptomatiske pasienter eller pasienter som ikke er definert som nærkontakter ved bruk av tvang.

1. Følgende gjelder for pasienter som kan defineres som nærkontakter

 • Pasienter som ikke er vaksinerte, eller delvis vaksinert (fått en vaksinedose) skal i karantene på rommet og testes. Karantenetiden er 10 dager etter siste eksponering for smitte. Ved negativ test dag 7 etter eksponering kan karanetene oppheves.
 • Pasienter som er fullvaksinert (fått andre vaksinedose for mer enn en uke siden) trenger ikke å være i nærkontaktkarantene, men skal testes etter testregimet.
 • Pasienten testes ved ankomst.
  • Negativ test: Den pålagte karantenetiden på 10 dager kan oppheves ved negativ test dag 7 etter eksponering. Pasienten testes etter testregime.
  • Positiv prøve: Pasienten må isoleres og overflytting til Solvang helsehus planlegges

 

2. Følgende gjelder for nye pasienter uten Covid-19-relaterte symptomer (som ikke kan defineres som nærkontakter)

 • Pasienter som har gjennomgått Covid-19 (påvist med PCR) siste seks måneder skal ikke testes
 • Pasienter som ikke regnes som fullvaksinerte oppfordres til å være i karantene på rommet og testes ved ankomst
 • Fullvaksinerte testes ved ankomst, men trenger ikke være i karantene 
  • Negativ test: Karantenen opphører. 
  • Positiv test: Pasienten isoleres og testes på nytt påfølgende dag eller ved neste anledning. Dersom to positive tester foreligger overføres pasienten til Solvang helsehus.

3. Følgende gjelder for pasienter som kommer fra sykehus

For pasienter fra sykehus skal resultat og dato for siste test innehentes, hvis dette ikke er informajson som er mottatt før pasienten kommer eller ved innleggelse på helsehus. Helsehusene kan ikke kreve at sykehuset skal teste pasienten før vedkommende sendes til helsehuset.

 • Dersom pasienten nylig (innenfor siste tre døgn) har testet negativt på sykehus er det ikke nødvendig med karantene eller ny test ved ankomst til helsehuset (se punkt over for unntak fra testing og karantenering)
 • Dersom pasienten er ikke testet på sykehus se punkt 2.
 • Dersom pasient defineres som nærkontakt etter oppholdet på sykehus, se punkt 1.

4. Pasienten kommer fra Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

For pasienter fra KAD skal resultat og dato for siste test innehentes, hvis dette ikke er informajson som er mottatt før pasienten kommer eller ved innleggelse på helsehus.

 • Dersom pasienten har testet negativt på KAD er det ikke nødvendig med karantene eller ny test ved ankomst til helsehuset.
 • Dersom pasienten ikke har blitt testet på KAD gjøres det en faglig vurdering av lege om det er indikasjon for test ved ankomst til helsehuset
 • Dersom pasient defineres som nærkontakt etter oppholdet på KAD, se punkt 1.

5. Pasienter som har testet positivt for Covid-19 i hjemmet

Kompetanse

Det må sikres at ansatte har grunnleggende ferdigheter i basale smitteverntiltak, isolasjon med dråpesmitte-regime og nødvendig kunnskap om bruk av beskyttelsesutstyr.

Hjemmel

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

Referanser

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/