Koronavirus - Veileder for opprettelse av kohort v. 2.0

Formål

Beskrive hvordan enheten kan opprette en midlertidig kohort med sluse for å redusere risiko for spredning av SARS- CoV-19.

Omfang/Virkeområde

Gjelder alle helsehus og langtidshjem i Sykehjemsetaten

Ansvar

Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren følges

Aktivitet/Beskrivelse

Kohort: Samling av like. Kohort kan opprettes dersom alle beboerne er enten nærkontakter eller smittet. Dersom det er ulike kategorier (smittede, nærkontakter og andre), må det defineres høyrisiko soner og lavrisiko soner. Det må skiftes smittevernutstyr ved overgang til de ulike sonene.

I en avdeling er det mulig å opprette kohort i hele eller deler av avdelingen, f.eks. ved naturlige skiller som branndør, fløyer ol. Det er viktig at de ulike sonene tydelig markeres og skiltes. Se skiltbanken for ulike slikt som ren og uren sone, kohort, dråpesmitteisolering og karantene. (vedlegg)

Premisser som ligger til grunn for opprettelse av en kohort

Inne på kohort-område, defineres alt som «urent», men i soner som høyrisiko sone (beboer-/pasientrom) og lavrisikosone (fellesarealer). Ved å opprette et egnet område for på og avkledning i en «sluse», kan man være trygg på at området utenfor kan regnes som «rent». Inne på kohorten er det viktig at man opptrer på en slik måte at man ikke påfører seg selv og andre smitte.

 • Nok bemanning, inklusiv egen slusevakt
 • Anbefaler eget personell som har ansvar for matservering og logisitikk
 • Ikke ta på munnbindet, øyne eller annet sted i ansiktet
 • Pauser og toalettbesøk skal avvikles utenfor kohorten, inklusiv inntak av mat og drikke
 • Bytt hansker og utfør håndhygiene mellom urene og rene oppgaver og mellom beboerne/pasientene
 • Planlegg pauser minimum hver 4 time (kirurgisk munnbind skal byttes når det er fuktig og senest etter 4 timer)
 • Alt som tas med inn må desinfiseres på vei ut - ta derfor med minst mulig inn i kohorten
 • Opprett kommunikasjon mellom kohort og resten av avdelingen/huset slik at ansatte inne på kohort kan gi beskjeder raskt og be om hjelp

Tenk igjennom følgende før opprettelse av kohort:

 • Hvor er skyllerom?
 • Rent område for pause der ansatte kan spise og drikke?
 • Hvor kan ansatte gå på toalettet?
 • Må enkelte rom gjøres om til andre funksjoner?
 • Hvor skal man kle på seg for å gå inn og hvor skal man kle av seg?
 • Hvor kan man opprette en sluse og hvordan skal denne bygges.

Hvis ikke dette bygges med en gang for å være «føre var», anbefales det at man har tilgang til utstyr for plastvegg eller avtale med noen kan bistå med bygging ved evt. smitteutbrudd. 

Gjennomgående er at det brukes plastvegger med dør i ulik form. Ved bygging av lettveggsluse anbefales det å ha et glass/plastikkvindu for enkel og rask kommunikasjon.

Verneombud kan med fordel tas med i dette arbeidet og alle ansatte må kjenne til handlingsberedskapen.

Følgende momenter skal ivaretas ved etablering av sluse i korridor:

 • Institusjon må utarbeide en egen branninstruks knyttet til avdelinger med en sluse i korridor. Instruksen må inneholde hvordan en evakuering skal gjennomføres hvis en situasjon skulle oppstå hvor det er nødvendig. En stor forskjell på risiko ved slike situasjoner vil være om sykehjemmet er sprinklet eller ikke da sprinkelanlegg vil redusere risiko..
 • Sykehjemmene må foreta en risikoanalyse i tråd med vedlagt forslag. Alternativt kan det foretas en risikoanalyse i tråd med kvalitetssystemet hvor minimum av vurderinger må følge punkter i vedlagt forslag.
 • Uavhengig av valg må risikoanalysen scannes inn i Orra drift slik at Oby og tilsynsmyndigheter kan se at det er gjennomført.
 • Etabler kontakt med Teknisk Forvalter i Oby som har brannvernleder ansvaret for sykehjemmet på eiersiden.

 Bemanningsplan

Lag en bemanningsplan for høyt sykefravær. Kompetansen må være høy nok hele døgnet til å ivareta svært syke beboere, herunder sykepleier på natt. Og lag en plan for handlingsrommet til Avd. spl. som f eks langvakter, doble vakter, beordring, inndragning av ferie. Dette må gjøres før HR i Sykehjemsetaten skal beordre inn fra andre institusjoner. Samarbeid og se huset under ett.

Avdelingen bør ha 2 ledere som administrer avdelingen slik at de kan avlaste hverandre under isolasjonsperioden.

Det anbefales å ha en utbruddsperm med en gang, hvor alle fordelingslister og info ellers er samlet på et sted

Sluse

Sluse for på og avkledning kan organiseres på to måter.

 • To separate sluser; en ren «inn-sluse» (påkledning) og en uren «ut-sluse» (avkledning).
 • En sluse der man deler inn med skillebrett for å opprette en «ren» og «uren» sone i slusen. Husk å merke tydelig hva som er ren og uren sone.

Utstyr i slusen

Ren side:

 • Plakat med rett påklening
 • håndsprit
 • munnbind
 • visir (evt. briller)
 • smittefrakker i ulike størrelser
 • hansker i ulik størrelser
 • evt. bord/benk til å plassere rent utstyr (under påkledning)
 • helfigurspeil

Uren side:

 • plakat med riktig avklednings teknikk
 • knagger til å henge opp smittefrakk til gjenbruk (tydelig merket hvilken side som skal ut og hvilken side som skal inn)
 • overflatesprit evt. annet godkjent desinfeksjonsmiddel (lenke)
 • søppelstativ, fortrinnsvis med lokk og fotpedal
 • Evt. En beholder (bøtte/vaskevannsfat) med Virkon og en med vann for å desinfisere briller og visir

Se prosedyren: LokaltKoronavirus - Bruk av smittevernutstyr, på- og avkledning av smittevernutstyr (Gyldig

Slusevakt

Det bør bestrebes å ha en slusevakt, alternativt alltid 2 av personalet tilstede slik at de kan veilede hverandre, det skal henge plakat som viser rett påkledning i ren sone og rett avkledning i uren sone i slusen. Det er en fordel med helfigurspeil som medarbeiderne kan kontrollere påkledningen med dersom slusevakt ikke er til stedet.

Garderobe

Det er en fordel om de som jobber med smittede beboere/pasienter ikke benytter samme garderobe som resten av huset, men det er ikke et krav. Medarbeidere som benytter smittevernutstyr og på korrekt vis kler av seg riktig ansees som rene når de går ut av kohorten.

Observasjoner/NEWS

Observasjoner av helseendringer (NEWS) er ekstra viktig i denne tiden, for å oppdage smitte i en tidlig fase og for å kunne gi god pleie til de som er smittet. Alle observasjoner/helseendringer dokumenteres i Gerica slik at ekstravakter raskt kan lese seg opp på normaltilstand.

Kjøp undersøkelsesutstyr FØR man opplever smitteutbrudd. Det må være utstyr til å utføre NEWS på alle beboere (saturasjonsmåler, termometre, stetoskop og blodtrykksmåler). Oppbevares f.eks. i lukkede bokser med lokk. Desinfiser utstyret mellom hver beboer/pasient.

Se prosedyren: LokaltKoronavirus - Tidlig oppdagelse og rask respons (Gyldig)

Renhold

Avdelingen må ha egen renholder i kohorten (personalet skal ikke gå på tvers). Smitterom skal rengjøres daglig (mandag-fredag). Det er viktig å rengjøre alle kontaktflater ved alle vakter. Renholdsutstyr må rengjøres og desinfiseres før det tas ut av kohort. Kluter og mopper legges i pose før det fraktes til moppevaskeri. Engangsutstyr kan benyttes. Vurder om renholder bør ha ekstra opplæring i smittevernbekledning.

Se prosedyren: LokaltKoronavirus - Daglig rengjøring og sluttdesinfeksjon (Gyldig)

Matservering

Kjøkken skal være en ren sone. Dersom det skal tilberedes mat i kohorten, bør det være eget personell satt til dette. Det er fult mulig å benytte vanlig servise i kohorten, så lenge det er en enkel måte å frakte utstyret til oppvaskmaskinen på. Det er enklere å få i seg mat og drikke ved vanlig servise fremfor engangsservise i plast eller papp. Det kan f.eks. legges i en pose når det fraktes fra beboer-/pasientrom og til kjøkkenet. Serviset (kopper, glass, asjetter og bestikk) skal ikke bli stående på benken etter bruk, men settes rett inn i maskinen. Maskinen settes i gang etter hvert måltid. Husk håndhygiene etter håndtering av urent service.

Rapport

Raske rapporter daglig/ved vaktskifter kan oppleves trygt og avklarende og en god metode for å avklare nye rutiner. Møtet må avholdes med god avstand og helst i mindre enn 15 minutter. Alle skal vite hva som skal gjøres, hvem som gjør hva og hvordan det skal gjøres. Gjennomgang av riktig på- og avkledning, samt hvem som har ansvar for andre oppgaver er viktig (f.eks. etterfylling av varer, tørke av hyppige kontaktflater, etterfylling av varer mm).

Eksempelbilder:

Slusevegg på Nordseterhjemmet. Her er det valgt å ha en ren og uren heis.