Koronavirus - Besøksregler på helsehus v. 2.3

Formål

Sikre at smitteverntiltak gjennomføres ved besøk i helsehus slik at pasienters behov for besøk og kontakt med sine nærmeste kan ivaretas.

Omfang/Virkeområde

Gjelder alle helsehus i Oslo kommune. For langtidshjem se egen prosedyre Koronavirus - Besøksregler på langtidshjem

Ansvar

Institusjonssjef er ansvarlig for at prosedyren iverksettes og følges. Se også Koronavirus - Prinsippnotat for prioritering av grupper som skal inn i sykehjemmene i Oslo. (Ikke tilgjengelig)

Aktivitet/Beskrivelse

Før besøk

Institusjonen må gå i dialog med pasient om de ønsker besøk og hvem de ønsker besøk av. Pasient som ikke er i stand til å avklare dette selv får bistand av nærmeste pårørende. Hvem som regnes som nærmeste pårørende er definert i lov om pasient- og brukerrettigheter. 

Besøk begrenses av nasjonale og lokale regler fra Oslo kommune. Besøkende kan besøke innenfor gjeldende besøkstider 7 dager i uken. Det forutsettes at gjeldende avstandsreglene overholdes.

Personer med pågående covid-19 infeksjon, eller som er i karantene, kan fortsatt IKKE komme på besøk. Besøkende skal ikke ha andre luftveissymptomer.

Besøk kan gjennomføres både ute og inne:

 • Gjeldende smittevernråd må følges

 • Det skal tilrettelegges for at pasient fritt kan bevege seg ute

 

Besøk inne skal gjennomføres på enerom til pasient eller på et rom som tilrettelegges for besøk:

 • Gjeldend smittevernråd skal følges

 

Under besøk

 • Besøkende fører seg inn i besøksprotokollen med tidspunkt, navn og telefonnummer. Dette gjelder også dersom besøkende skal ta med beboer ut på tur. Alle personopplysninger i protokollen slettes etter 10 dager, kun antall besøk bevares. Vedlegg Besøksprotokoll

 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs

 • Besøkende skal, med mindre annet er avtalt, gå direkte til pasientrommet/besøksrom og ikke oppholde seg i fellesarealer. Besøkende bør kun oppholde seg på pasientrommet eller besøksrommet t.

 • Besøkende bør holde 1 meters avstand til alle på institusjonen. Dersom både besøkende og pasient er fullvaksinert kan 1-meters regelen fravikes. 

 • Fullvaksinerte pasienter kan ha fysisk kontakt med andre fullvaksinerte

 • Alle besøkende skal bruke munnbind i fellesarealer, og det oppfordres til at besøkende bruker munnbind når de oppholder seg i pasientrom/besøksrom. Gjelder også utearealer, der 1-meters avstand ikke kan overholdes

 • Besøkend skal vaske eller sprite hendene når de kommer og når de forlater pasientrommet/besøksrommet. 

 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte

 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen og må ha med engangsbestikk- og servise, eller avtale på forhånd med institusjonen om bestikk/servise kan settes frem på pasient/beboers rom

 • Besøkende bør bruke pasientens toalett. 

Etter besøk

 • Pasient og besøkende skal utføre håndhygiene når de forlater rommet

 • Besøkende må gå direkte fra pasient rom til utgangen, og ikke oppsøke fellesarealer, vaktrom o.l.

 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen. Besøkende skal kontakte institusjonen de har besøkt så raskt som mulig etter symptomutbrudd og informere om dette

Vurderingskriterier:

 • Ved smitteutbrudd ved institusjonen gjennomføres ikke besøk frem til smittesituasjon er avklart. Berørt enhet skal ikke ha besøk under pågående smitteutbrudd

 • Dersom smitterisiko øker i Oslo kan det komme ytterligere besøksbegrensninger

 • Lokale forhold ved institusjonen kan føre til ytterligere smitteverntiltak eller besøksbegrensninger

 • Når beboere regnes som spesielt sårbare eller mottakelige for infeksjon må det gjøres en lokal vurdering om skjerpede smitteverntiltak ved besøk skal iverksettes. Smittevernteamet kan evt. kontaktes for råd.

Pasienter kan besøke andre utenfor institusjon eller taes med på tur, uten plikt for karantene så lenge Oslo Kommunes smittevern anbefalninger følges.

Hjemmel

Helsepersonellloven, krav til forsvarlighet

Helse- og omsorgstjenesteloven, krav til forsvarlighet

Forskrift om smittevern ved Koronautbrudd

Referanser

FHI's smittevernråd ved besøk i kommunal helse- og omsorgsinstitusjoner

FHI's råd om skjerming av uvaksinerte beboere i sykehjem

Helsedirektoratets veileder om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Oslo kommunes nettside om besøksregler på helsehus og langtidshjem