Koronavirus - Pasinfo for Sykehjemsetaten v. 2.0

Formål

Sikre at Pasinfo brukes korrekt for håndtering i smitteoppsporing

Sikre at ansattes prøvesvar i Pasinfo håndteres korrekt

 

Omfang/Virkeområde

Gjelder alle helsehus og langtidshjem i Sykehjemsetaten

Pasinfo brukes til smitteoppsporing for insitusjon og oppfølging av prøvesvar for medarbeidere
 
Prosedyren har samlet alle vedlegg som er nødvendig for bruk av Pasinfo i institusjon. 

 

Ansvar

Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren følges 

Lokal smitteoppsporingsteam på institusjon har ansvar for å bruke Pasinfo innenfor lover og forskrifter

 

Aktivitet/Beskrivelse

Det skal være to ulike tilganger per insitusjon:

  • Smitteverns-applikasjon som gir tilgang på bekreftet smittet, deres nærkontakter og labsvar for institusjon(maks 4 stk per institusjon)
  • Labsvar-applikasjon gir kun tilgangen på prøvesvar innen egeninstitusjon (maks 6-10 avhengig av institusjonsstørrelse)

Alle labratorier sender svar på ansattes koronaprøver i Pasinfo

Sykehjemslege / helsehuslege, institusjonssjef/daglig leder og kvalitetssjef / fagansvarlig gis tilgang til disse prøvesvarene i Pasinfo i Labsvar-applikasjonen.

Institusjonssjef/kvalitetssjef sender forespørsel om tilgang i Kompass. 

Den ansatte henter selv ut prøvesvar på helsenorge.no

Alle prøvesvar havner i Pasinfo. Dersom positivt prøvesvar skal smitteverns-applikasjon på Pasinfo brukes. 

Rekvirenten har ansvar for oppfølging av prøvesvarene. Sykehjemslegen / helshuslegen er rekvirent via sitt helsepersonellnummer, men det er institusjonen som tar prøvene og informerer om prøvesvarene (se vedlegg om rekvieringskode). Eventuelle positive svar på korona, må følges opp umiddelbart, for å begrense smitte av korona på institusjonene. Pasinfo må derfor kontrolleres flere ganger i løpet av dagen.

Dersom ikke prøvesvar kommer inn i Pasinfo innen rimelig tidsrom må institusjon ta kontakt med laboratoriet.

  • Hjemmel

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

 

Referanser